ظهورى نيست، مگر به اجازه خداوند متعال و آن هم پس از زمان طولانى و قساوت دل‌ها و فراگير شدن زمين از جور و ستم./بحار:52/ 151/ 1

حضرت آیت الله علیرضا اعرافی دامت برکاته
حضرت آیت الله علیرضا اعرافی دامت برکاته

مدیر محترم حوزه‌های علمیه