ظهورى نيست، مگر به اجازه خداوند متعال و آن هم پس از زمان طولانى و قساوت دل‌ها و فراگير شدن زمين از جور و ستم./بحار:52/ 151/ 1

جناب آقای عباس علم الهدی
جناب آقای عباس علم الهدی

مشاور مدیر و مسئول حوزه مدیریت