--


پیامبر اکرم(ص)فرمودند:نشان منافق سه چيز است:سخن به دروغ بگويد،از وعده تخلف كند،در امانت خيانت نمايد./تحف العقول ص 316

جناب آقای عباس علم الهدی
جناب آقای عباس علم الهدی

مشاور مدیر و مسئول حوزه مدیریت