گناهان كوچك، راهى به سوى گناهان كبيره است؛ هر كس كـه در گنـاهان كوچـك از خــدا نترسـد، در مورد گناهان بزرگ و بسيار هم از او نمی‌ترسد.

کنفرانس حقوق بشر آمریکایی از دیدگاه مقام معظم رهبری برگزار می‌شود

کنفرانس حقوق بشر آمریکایی از دیدگاه مقام معظم رهبری برگزار می‌شود

کنفرانس بین‌المللی «حقوق بشر آمریکایی از دیدگاه مقام معظم رهبری» با محوریت زوال و افول هژمونی آمریکا برگزار می‌شود.

کنفرانس بین‌المللی «حقوق بشر آمریکایی از دیدگاه مقام معظم رهبری» با محوریت زوال و افول هژمونی آمریکا توسط سازمان جوانان حقوق بشر در روزهای یازدهم و دوازدهم تیرماه سال جاری برگزار می‌شود.

«بررسی مبانی حقوق بشر آمریکایی»، «موارد نقض حقوق بنیادین بشر در آمریکا»، «بررسی جنگ‌ها و تجاوزات آمریکا»، «مصادیق نقض حقوق بشر توسط آمریکا در جهان امروز» و «افول قدرت آمریکا» از محورهای این همایش هستند.

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را با مراجعه به نشانی اینترنت دبیرخانه همایش حداکثر تا سوم خرداد ۱۳۹۸ ارسال و نیز از طریق پست الکترونیکی info@youth-humanrughts.com با دبیرخانه ارتباط برقرار کنند.