گناهان كوچك، راهى به سوى گناهان كبيره است؛ هر كس كـه در گنـاهان كوچـك از خــدا نترسـد، در مورد گناهان بزرگ و بسيار هم از او نمی‌ترسد.

آیت الله علیرضا اعرافی دامت برکاته
آیت الله علیرضا اعرافی دامت برکاته

مدیر محترم حوزه‌های علمیه