--


پیامبر اکرم(ص)فرمودند:نشان منافق سه چيز است:سخن به دروغ بگويد،از وعده تخلف كند،در امانت خيانت نمايد./تحف العقول ص 316

جناب آقای سیدمصطفی حسینی نژاد
جناب آقای سیدمصطفی حسینی نژاد

معاون منابع انسانی و پشتیبانی