...شما اهل بیت، اهل الله هستید که به برکت شما، نعمت کامل گشته و پراکندگی بر طرف شده و اتحاد کلمه پدید آمده است.الکافی، جلد 1، ص 446

جناب آقای سیدمصطفی حسینی نژاد
جناب آقای سیدمصطفی حسینی نژاد

معاون منابع انسانی و پشتیبانی