گناهان كوچك، راهى به سوى گناهان كبيره است؛ هر كس كـه در گنـاهان كوچـك از خــدا نترسـد، در مورد گناهان بزرگ و بسيار هم از او نمی‌ترسد.

جناب آقای سیدمصطفی حسینی نژاد
جناب آقای سیدمصطفی حسینی نژاد

معاون منابع انسانی و پشتیبانی