--


پیامبر اکرم(ص)فرمودند:نشان منافق سه چيز است:سخن به دروغ بگويد،از وعده تخلف كند،در امانت خيانت نمايد./تحف العقول ص 316

حجت الاسلام والمسلمین میرمعزی معاون پژوهش حوزه

حجت الاسلام والمسلمین میرمعزی معاون پژوهش حوزه

برای رفتن به سمت نظام آموزش پژوهشی لازم است، اساتید را پژوهشگر بار بیارویم،مهارت به آنها بیاموزیم ودرعین حال که مهارت نظری می آموزند، مهارت علمی هم بیاموزند.

حجت الاسلام والمسلمین میر معزی در اجلاسیه معاونین آموزش مدیریت های استانی که در جمکران برگزارشد  با بیان اینکه تفکر مدیریت جدید این است که آموزش و پژوهش دوامر جدا ازهم نباشد وآموزش پژوهشی باشد، افزود: متأسفانه هنوز آموزش ما به مرحله پژوهش نرسیده  و نتوانستیم دراین مرحله به نقطه دلخواه برسیم.

معاون پژوهشی حوزه های علمیه اظهارداشت: وضعیت مطلوب این است که نظام آموزش تنیده درپژوهش باشد و یا همان نظام آموزشی پژوهشی، نه نظام آموزش پژوهش محور، به هرحال نظام آموزشی  پژوهشی ابعادی دارد ازجمله آن، ایجاد انگیزه ازسوی معاونین و اساتید و این که همه اجزا آموزش پژوهشی شود تا به موفقیت لازم برسیم تا خروجی آن استاد پژوهشگر باشد.

حجت الاسلام والمسلمین میرمعزی گفت: شاهد این مسئله هستیم که بعضی اساتید درفضای پژوهشی مهارت ندارد با اینکه آن فرد استاد خوب و موفق است، ولی نتوانسته استاد پژوهشگر موفقی باشد.

معاون پژوهش حوزه های علمیه باتاکید براینکه پژوهش ازسنت های حوزه قدیم بوده و طلاب دارای روحیه پرسشگری داشته اند، افزود: اما متاسفانه وقتی آموزش به سمت کلاسیک شد، ازسنت های مفید فاصله گرفتیم.

وی بابیان اینکه در وضعیت مطلوب نقش استاد بسیار اثر گذار است، اظهارداشت: این نقش صورتی دارد ، گاهی دیدگاه این است نه تنها خود استاد پژوهشگراست، بلکه طلبه را هم به سمت پژوهش حول دهد و ذهن اورا درگیر پژوهش کند، اگر این باشد وضعیت مطلوب است.  

حجت الاسلام والمسلمین میرمعزی گفت: برای رفتن به سمت نظام آموزش پژوهشی لازم است، اساتید را پژوهشگر بار بیارویم،مهارت به آنها بیاموزیم  ودرعین حال که مهارت نظری می آموزند، مهارت علمی هم بیاموزند.

معاون پژوهش حوزه های علمیه با بیان اینکه اکثر اساتید مهارت پژوهشی ندارند و ازاین طریق نمی توانند کمک کارطلبه باشند، افزود: برای موفقیت درنظام آموزشی پژوهشی لازم است درابتدا مهارت افزایی کنیم.

 وی عنوان کرد: براساس مصوبه جدید اساتید لازم است دوره پژوهشی را بیاموزند و این امر لازم است درطی 5سال صورت گیرد واگر استادی این کارانجام ندهد، قطعا نمی تواند شرایط  جذب استاد را داشته باشد.

حجت الاسلام والمسلمین میرمعزی گفت: درخواست نیازهای جامعه را درک کنیم و نگذاریم زمین بماند، این امرزمانی محقق می شود که اساتیدی درعرصه  فقه و پاسخ گویی تربیت شوند.

معاون پژوهش حوزه های علمیه بابیان اینکه درفقه دربعضی موضوعات مباحث مستحدثه داریم افزود: این موضوعات فتوا دارد، ولی متأسفانه مباحث علمی برای آن تولید نشده  و پژوهشی هم دراین مسائل  صورت نگرفته است.

وی عنوان کرد: اگرپژوهشی که مورد انتظار است درحوزه جاری نشود، حوزه از پیشرفت خواهد ایستاد و عقیم خواهد ماند، بنابراین با کمک همه اساتید لازم است به سمت نظام آموزشی پژوهشی حرکت کنیم واین انتظار جدی است ودرمدیریت جدید به دنبال تحقق آن هستیم.