--


پیامبر اکرم(ص)فرمودند:نشان منافق سه چيز است:سخن به دروغ بگويد،از وعده تخلف كند،در امانت خيانت نمايد./تحف العقول ص 316

بازدید از مدرسه علمیه الهادی قم

بازدید از مدرسه علمیه الهادی قم

معاون منابع انسانی و پشتیبانی حوزه به همراه برخی از مدیران این معاونت، از مدرسه علمیه الهادی قم بازدید کردند.

معاون منابع انسانی و پشتیبانی حوزه به همراه برخی از مدیران این معاونت، از مدرسه علمیه الهادی قم بازدید کردند.