...شما اهل بیت، اهل الله هستید که به برکت شما، نعمت کامل گشته و پراکندگی بر طرف شده و اتحاد کلمه پدید آمده است.الکافی، جلد 1، ص 446

نمایشگاه الگوی پیشرفت اسلامی

نمایشگاه الگوی پیشرفت اسلامی

معرفی نمایشگاه محصولات الگوی پیشرفت اسلامی

نمایشگاه الگوی پیشرفت اسلامی برای پاسخگویی فقهی به مسائل حیاتی کشور جهت ارائه به مدیران و نخبگان طراحی شده است.

فایل ذیل نمایه معرفی نمایشگاه محصولات مرتبط با اولین نقشه الگوی پیشرفت اسلامی که در آن به؛ تعریف، تصویر، اقدامات انجام شده وسرفصل اقدامات مورد نیاز برای آینده نمایشگاه الگوی پیشرفت اسلامی پرداخته شده است.


نمایه معرفی نمایشگاه محصولات مرتبط با اولین نقشه الگوی پیشرفت اسلامی

 

 

 

پوستر معرفی میزهای تخصصی نمایشگاه الگوی پیشرفت اسلامی