...شما اهل بیت، اهل الله هستید که به برکت شما، نعمت کامل گشته و پراکندگی بر طرف شده و اتحاد کلمه پدید آمده است.الکافی، جلد 1، ص 446

سومین جلسه پرسش سال حوزه برگزار شد

سومین جلسه پرسش سال حوزه برگزار شد

سومین جلسه پرسش سال حوزه در سالن جلسات معاونت پژوهش با حضور اکثریت اعضاء برگزارشد.

در این جلسه ضمن ارائه گزارش در خصوص فعالیت مراکز استان ها وسازمان ها ومراکز حوزوی در رابطه با بیانیه گام دوم وسند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تدابیری در لرتباط با ارتقاءکمی وکیفی بیانیه گام دوم در سند الگوی پیشرفت برای طلاب مدارس اندیشیده شد.