کمیاب ترین چیزها در آخرالزمان، برادر [دوست] قابل اعتماد و پول حلال است.