-محل خدمتنام و نام خانوادگیمعاونتسمتداخلی
------
دارالشفاءحفاظتدارالشفاء - حفاظتحفاظت *32191004
دارالشفاءسید ابوطالب مدنیدارالشفاء - معاونت پژوهش سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قمکارشناس مسئول امور پژوهشگران معاونت سطوح عالی32191098
دارالشفابنی حسنمرکز فناوری اطلاعاتمخابرات32191111
دارالشفاءسید ابراهیم موسوی نسبدارالشفاء - امور طلاب و دانش آموختگاننیروی وظیفه کارت شناسایی طلاب *32191150
دارالشفاءدبیرخانهدارالشفاء - حوزه مدیریتفاکس32191212
دارالشفاءجعفر کاظمیدارالشفاء - معاونت سطوح عالی .خارج و مراکز تخصصی حوزه علمیه قمکارشناس مسئول مالی32191234
دارالشفاءحسن اسدیدارالشفاء - معاونت آموزش سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قمکارشناس مالی32191235
دارالشفاءمحمدرحیم مظلومیدارالشفاء - معاونت آموزش سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قمکارشناس مسئول هدایت علمی و تربیتی32191322
دارالشفاءابوالفضل مدنیدارالشفاء - معاونت امور مدارس بخش تهذیب سطح یک حوزه علمیه قمکارشناس مسئول مشاوره و تربیت32191360
دارالشفاءسید روح الله موسوی تباردارالشفاء - مدیریت اجرائی و هماهنگی امور طلاب حوزه علمیه قمکارشناس امور بین الملل32191369
دارالشفاءرو ح الله ابراهیم پوردارالشفاء - معاونت پژوهش سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قمکارشناس دبیرخانه جشنواره علامه حلی32191381
دارالشفاءمصطفی صفائیدارالشفاء - معاونت تبلیغ و امور فرهنگیکارشناس مسئول هجرت32191400
دارالشفاءمهدی باقریدارالشفاء - معاونت تبلیغ و امور فرهنگیکارشناس آموزش طرح هجرت32191401
دارالشفاءمحمد علی اسماعیلیدارالشفاء - معاونت تبلیغ و امور فرهنگیکارشناس هجرت32191402
دارالشفاءمصطفی احمدزادهدارالشفاء - معاونت تبلیغ و امور فرهنگینیروی وظیفه طرح هجرت *32191403
دارالشفاءعلی رضا غیبیدارالشفاء - معاونت تبلیغ و امور فرهنگیکارشناس ارزیابی طرح هجرت32191404
دارالشفاءعلی کریمی نیادارالشفاء - حوزه مدیریتکارشناس برنامه ریزی ونظارت32191443
دارالشفاءسرمد قدیمیدارالشفاء - معاونت پژوهش سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قمنیروی وظیفه پژوهش *32191445
دارالشفاءسید احمد آتش زردارالشفاء - قائم مقام حوزه علمیه قمکارشناس مسئول امور موقوفات و منابع پایدار32191480
دارالشفاءمحسن حسین زادهدارالشفاء - قائم مقام حوزه علمیه قمکارشناس امور موقوفات و منابع پایدار32191481
دارالشفاءصلاح الدین واعظیدارالشفاء - معاونت سطوح عالی .خارج و مراکز تخصصی حوزه علمیه قمکارشناس مسئول برنامه ریزی نظارت سطوح عالی32191717
دارالشفاءاسماعیل میرزاییدارالشفاء - حوزه مدیریتکارشناس مسئول امور دفتری32191800
دارالشفاءسید علی علویدارالشفاء - معاونت سطوح عالی .خارج و مراکز تخصصی حوزه علمیه قمکارشناس امور دفتری معاونت سطوح عالی و خارج32191801
دارالشفاءرضا طاهریدارالشفاء - فناوری و اطلاعات حوزه علمیهکارشناس مسئول شبکه و سخت افزار32191805
دارالشفاءحسن حیدریدارالشفاء - معاونت امور مدارس سطح یککارشناس مالی اجرائی32191806
دارالشفاءحسن نوروزیدارالشفاء - امور طلاب و دانش آموختگانکارشناس سلامت وامداد32191807
دارالشفاءحشمت الله اکبریدارالشفاء - قائم مقام حوزه علمیه قمکارشناس مسئول روابط عمومی *32191807
دارالشفاءحسن حسن پوریدارالشفاء - معاونت آموزش سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قمکارشناس مسئول برنامه ریزی درسی32191810
دارالشفاءمحمد انصاریدارالشفاء - معاونت سطوح عالی .خارج و مراکز تخصصی حوزه علمیه قمکارشناس برنامه ریزی نظارت سطوح عالی32191812
دارالشفاءابراهیم حسن پوردارالشفاء - معاونت سطوح عالی .خارج و مراکز تخصصی حوزه علمیه قمکارشناس برنامه ریزی و نظارت32191813
دارالشفاءمنصور ملانوریدارالشفاء - معاونت آموزش سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قمکارشناس برنامه ریزی حضور غیاب32191814
دارالشفاءحسین ملانوریدارالشفاء - معاونت تبلیغ و امور فرهنگی و ارتباطات حوزه علمیه قمقائم مقام معاون تبلیغ قم32191814
دارالشفاءسید ابوالفضل جلالی دین آباددارالشفاء - معاونت آموزش سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قمکارشناس حضور غیاب32191815
دارالشفاءمحمد تاریدارالشفاء - معاونت آموزش سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قمکارشناس هدایت علمی تربیتی32191816
دارالشفاءمهدی کمالیدارالشفاء - معاونت آموزش سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قمکارشناس هدایت علمی تربیتی32191817
دارالشفاءمحمد رضا تبرائیدارالشفاء - معاونت آموزش سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قمکارشناس انتقالات سطوح عالی32191818
دارالشفاءمحمد عباس نژاددارالشفاء - معاونت آموزش سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قمکارشناس انتقالات سطوح عالی32191819
دارالشفاءایمان فرجی راددارالشفاء - معاونت آموزش سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قمکارشناس مسئول خدمات آمورشی32191820
دارالشفاءحمید مسگریدارالشفاء - قائم مقام حوزه علمیه قم - حوزه مدیریت دبیرخانهکارشناس مسئول دبیرخانه32191822
دارالشفاءعباس جعفری اصفهانیدارالشفاء - قائم مقام حوزه علمیه قم - حوزه مدیریت دبیرخانهکارشناس دبیرخانه سطوح عالی32191823
دارالشفاءمحمد فرهودیدارالشفاء - معاونت آموزش حوزه های علمیهکارشناس مسئول کمیسیون طرح سوال *32191825
دارالشفاءاحمد نباتیدارالشفاء - مدیریت تهذیب و تربیت سطوح عالی و خارج و مراکز تخصصی قمکارشناس مسئول تهذیب32191827
دارالشفاءمحمد عبدالحسینیدارالشفاء - معاونت امور مدارس سطح یک حوزه علمیه قمکارشناس امور تحصیلی32191828
دارالشفاءمحمود عباسیدارالشفاء - معاونت امور مدارس سطح یک حوزه علمیه قمنیروی برنامه ای امور تحصیلی32191829
دارالشفاءمحمود ملکیدارالشفاء - معاونت سطوح عالی .خارج و مراکز تخصصی حوزه علمیه قمکارشناس فقهی مراکز تخصصی32191830
دارالشفاءعلی فاضلیدارالشفاء - معاونت آموزشکارشناس آموزشی مراکز تخصصی32191831
دارالشفاءمحمد علی نظریدارالشفاء - معاونت سطوح عالی .خارج و مراکز تخصصی حوزه علمیه قممدیر دبیرخانه امور مراکز تخصصی و فقهی حوزه علمیه قم *32191834
دارالشفاءغلامعلی صادق زادهدارالشفاء - معاونت سطوح عالی .خارج و مراکز تخصصی حوزه علمیه قمکارشناس مراکز تخصصی32191835
دارالشفاءمحمد رضا افشاردارالشفاء - معاونت پشتیبانیکارشناس مسئول آشپزخانه *32191836
دارالشفاءاحسان گراییدارالشفاء - مدیریت تهذیب و تربیت سطوح عالی و خارج و مراکز تخصصی قمکارشناس اداره قرآن و طرح شهید مطهری32191839
دارالشفاءفرهاد عبداللهیدارالشفاء - معاونت تبلیغ و امور فرهنگی و ارتباطات حوزه علمیه قمنیروی وظیفه مهد و پیش دبستانی های امین *32191840
دارالشفاءرسول سلیمیدارالشفاء - معاونت امور مدارس سطح یک حوزه علمیه قمکارشناس امور تحصیلی32191843
دارالشفاءدژبانی درب دارالشفاءدارالشفاء - حفاظت دارالشفاءنیروی وظیفه حفاظت *32191844
دارالشفاءحسین سجادی فردارالشفاء - معاونت آموزش سطوح عالی .خارج و مراکز تخصصی حوزه علمیه قمکارشناس بایگانی دیجیتال32191845
دارالشفاءیاسر اسلامیدارالشفاء - معاونت سطوح عالی مدیریت پژوهشکارشناس سامانه تقریرات پژوهش32191846
دارالشفاءربیعی - توانگردارالشفاء - معاونت سطوح عالی .خارج و مراکز تخصصی حوزه علمیه قمواحد تایپ و تکثیر32191847
دارالشفاءآبدارخانهدارالشفاء - معاونت تبلیغ و امور فرهنگیتبلیغ32191848
دارالشفاءمهدی قاسمیاندارالشفاء - معاونت آموزش سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قمکارشناس مسئول ارزشیابی تحصیلی32191850
دارالشفاءسید مهدی جواهریدارالشفاء - معاونت آموزش سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قمکارشناس امتحانات کتبی ارزشیابی تحصیلی32191852
دارالشفاءسید محمد رضا موسوی راددارالشفاء - معاونت آموزش سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قمکارشناس ارزشیابی تحصیلی32191854
دارالشفاءوهب جهاندیدهدارالشفاء - معاونت آموزش سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قمکارشناس ارزشیابی تحصیلی32191855
دارالشفاءداوود بهشتیدارالشفاء - معاونت سطوح عالی .خارج و مراکز تخصصی حوزه علمیه قمکارشناس مسئول مراکز تخصصی32191856
دارالشفاءعنایت رفیعیاندارالشفاء - معاونت سطوح عالی .خارج و مراکز تخصصی حوزه علمیه قمگفتمان انقلاب اسلامی32191857
دارالشفاءحبیب الله شعبانیدارالشفاء - معاونت سطوح عالی مدیریت پژوهشکارشناس امور پژوهشگران32191858
دارالشفاءمحمد حاجیاندارالشفاء - معاونت امور مدارس سطح یک حوزه علمیه قمکارشناس امور دفتری32191859
دارالشفاءسیدمحمدحسن موسوی شریفدارالشفاء - معاونت امور مدارس سطح یک حوزه علمیه قمکارشناس مسئول مالی و اجرایی32191860
دارالشفاءحمید رضا پور یحیادارالشفاء - معاونت امور مدارس سطح یک حوزه علمیه قمکارشناس تهذیب شهید مطهری *32191862
دارالشفاءمرتضی اخویاندارالشفاء - معاونت امور مدارس سطح یک حوزه علمیه قمنیروی برنامه ای امور مدارس32191863
دارالشفاءیعقوبعلی شیریدارالشفاء - معاونت امور مدارس سطح یک حوزه علمیه قمکارشناس مسئول امور دفتری32191864
دارالشفاءعلی اصغر همتیاندارالشفاء - معاونت امور مدارس سطح یک حوزه علمیه قممعاون امور مدارس سطح یک حوزه علمیه قم32191865
دارالشفاءمحمدکریم ابراهیم پور بهجتدارالشفاء - معاونت آموزش حوزه های علمیهکارشناس مسئول دبیرخانه کمیسون خاص *32191866
دارالشفاءاساتید طرح سوالدارالشفاء - معاونت آموزش سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قمکمیسیون طرح سوال *32191868
دارالشفاءمحمود توزنده جانیدارالشفاء - معاونت آموزش سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قمکارشناس امتحانات شفاهی32191870
دارالشفاءامیری- شیرانیدارالشفاء - معاونت آموزش سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قمکارشناس پذیرش امتحان شفاهی32191871
دارالشفاءسید محمد باقر رضویدارالشفاء - مدرسه دارالشفاءدفتر مدیریت مدرسه دارلشفاء32191872
دارالشفاءسید محسن میرشجاعیدارالشفاء - معاونت تبلیغ و امور فرهنگی و ارتباطات حوزه علمیه قمکارشناس امور دفتری32191874
دارالشفاءعبدالعی پناهیدارالشفاء - قائم مقام حوزه علمیه قمسرپرست حوزه مدیریت حوزه علمیه قم32191875
دارالشفاءجوادمحمدیدارالشفاء - حوزه مدیریتکارشناس مسئول امور دفتری32191876
دارالشفاءاتاق جلسات قائم مقامدارالشفاء - قائم مقام حوزه علمیه قمدفتر قائم مقام32191877
دارالشفاءحسین یوسف زادهدارالشفاء - امور طلاب و دانش آموختگانکارشناس مسئول دانش آموختگان32191905
دارالشفاءمحمد موذنیدارالشفاء - امور طلاب و دانش آموختگانکارشناس مسئول سلامت و امداد32191879
دارالشفاءعلی رشیدیدارالشفاء - مدیریت اجرائی و هماهنگی امور طلاب حوزه علمیه قمکارشناس امداد و سلامت32191879
دارالشفاءسید محسن حسینی فیروزکلائیدارالشفاء - مدیریت اجرائی و هماهنگی امور طلاب حوزه علمیه قمکارشناس مسئول تسهیلات و اسکان32191880
دارالشفاءمجید کیانیدارالشفاء - معاونت تبلیغ و امور فرهنگیکارشناس تبلیغ طرح بینات32191881
دارالشفاءسیدمهدی نقشه چیدارالشفاء - معاونت امور مدارس سطح یک حوزه علمیه قممدیر آموزش *32191883
دارالشفاءمحمد شم آبادیدارالشفاء - ایثارگرانکارشناس ایثارگران32191884
دارالشفاءعلی اصغر تلخابیدارالشفاء - معاونت پشتیبانیکارشناس ترابری32191888
دارالشفاءسید حمید رضا سبحانیاندارالشفاء - معاونت پژوهش سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قمسرپرست پژوهش سطوح عالی32191889
دارالشفاءسید محمد مهدی میرباباپوردارالشفاء - معاونت تبلیغ و امور فرهنگی و ارتباطات حوزه علمیه قمکارشناس مسئول هنر و تبلیغ نوین32191890
دارالشفاءحمید ملکیدارالشفاء - قائم مقام حوزه علمیه قمقائم مقام مدیرحوزه علمیه قم32191891
دارالشفاءهادی حکمت فردارالشفاء - مدیریت اجرائی و هماهنگی امور طلاب حوزه علمیه قممعاضدت حقوقی *32191892
دارالشفاءاکبر همتیدارالشفاء - معاونت تبلیغ و امور فرهنگی و ارتباطات حوزه علمیه قمنیروی وظیفه طرح مدارس امین *32191894
دارالشفاءاساتید طرح سوالدارالشفاء - معاونت آموزش سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قمکمیسون طرح سوال اصول32191897
دارالشفاءاساتید طرح سوالدارالشفاء - معاونت آموزش سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قمکمیسون طرح سوال عقلی و نقلی32191898
دارالشفاءمحمود مهدی پوردارالشفاء - معاونت آموزش سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قمکمیسون طرح سوال32191899
دارالشفاءحسین نیکزاددارالشفاء - معاونت پژوهش سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قمکارشناس تحقیقات و فقه معاصر32191901
دارالشفاءحسین طهماسبیدارالشفاء - معاونت پژوهش سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قمکارشناس مسئول تحقیقات و فقه معاصر32191903
دارالشفاءجواد دادگردارالشفاء - معاونت امور مدارس سطح یک حوزه علمیه قمکارشناس اساتید32191904
دارالشفاءحامد محسنیدارالشفاء - معاونت تهذیب هدایت تربیتی حوزه علمیهنیروی وظیفه معاونت نهذیب *32191907
دارالشفاءعبدالله امیندارالشفاء - معاونت امور مدارس سطح یک حوزه علمیه قمکارشناس مسئول اساتید32191908
دارالشفاءحسن ذوالقدردارالشفاء - معاونت آموزش سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قمکارشناس امور دفتری آموزش32191909
دارالشفاءعلیرضا ابوطالبیدارالشفاء - معاونت آموزش سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قمکارشناس امور دفتری آموزش32191910
دارالشفاءعطا رستگارفردارالشفاء - معاونت امور مدارس سطح یک حوزه علمیه قمکارشناس مسئول امور تحصیلی32191912
دارالشفاءحسین سجادی فردارالشفاء - معاونت آموزش سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قمکارشناس خدمات آموزشی صدور گواهی تحصیل همزمان32191914
دارالشفاءحسین سجادی فردارالشفاء - معاونت آموزش سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قمکارشناس خدمات آموزشی صدور گواهی تحصیل همزمان32191915
دارالشفاءسیدعلی موسویاندارالشفاء - معاونت امور مدارس سطح یک حوزه علمیه قمکارشناس مسئول ترویج و توسعه پژوهش32191917
دارالشفاءابوالفضل عسگریدارالشفاء - معاونت امور مدارس سطح یک حوزه علمیه قمکارشناس پذیرش32191918
دارالشفاءابراهیم ابراهیمیدارالشفاء - معاونت امور مدارس سطح یک حوزه علمیه قممدیر پژوهش *32191919
دارالشفاءسیدعلی هاشم پوردارالشفاء - معاونت امور مدارس سطح یک حوزه علمیه قمکارشناس مسئول آموزش پژوهش32191920
دارالشفاءعلی خسروانیدارالشفاء - معاونت امور مدارس سطح یک حوزه علمیه قمکارشناس آموزش پژوهش32191921
دارالشفاءامیررضا نجمالودارالشفاء - معاونت امور مدارس سطح یک حوزه علمیه قمنیروی وظیفه *32191922
دارالشفاءسید عیسی موسوی خواهدارالشفاء - معاونت تهذیب سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قمکارشناس تلبس32191924
دارالشفاءشهروز رمضیدارالشفاء - معاونت تهذیب سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قمکارشناس تبلیغ32191926
دارالشفاءروح الله ساجدیدارالشفاء - معاونت تهذیب سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قمتلبس32191927
دارالشفاءعماد سعیدیدارالشفاء - معاونت تهذیب سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قمنیروی وظیفه تهذیب *32191928
دارالشفاءمحمد مهدی اسفندیاریدارالشفاء - معاونت تهذیب سطوح عالی خارج و مرکز حوزه علمیه قممسئول دفتر تهذیب و تبلیغ سطوح عالی32191929
دارالشفاءگرمابیدارالشفاء - مجمع طلاب و امور نمایندگانمجمع طلاب و امور نمایندگان32191930
دارالشفاءمحمدرضا خدابنده لودارالشفاء - معاونت تهذیب سطوح عالی خارج و مرکز حوزه علمیه قممعاون تهذیب32191931
دارالشفاءحسین کریمیدارالشفاء - معاونت تهذیب سطوح عالی خارج و مرکز حوزه علمیه قمکارشناس مسئول تبلیغ32191932
دارالشفاءمهدی علی بیگیدارالشفاء - معاونت تهذیب سطوح عالی خارج و مرکز حوزه علمیه قمتبلیغ امور تهذیب32191933
دارالشفاءسید محسن آزادیدارالشفاء - معاونت امور مدارس سطح یک حوزه علمیه قممدیر تهذیب و تبلیغ *32191941
دارالشفاءمهدی ضیاییدارالشفاء - فناوری و اطلاعات حوزه علمیهکارشناس سخت افزار32191942
دارالشفاءحمید زارعیدارالشفاء - امور طلاب و دانش آموختگاننیروی وظیفه معاضدت حقوقی *32191944
دارالشفاءعلی علیزادهدارالشفاء - مرکز امور صیانتی حوزه علمیهکارشناس امور صیانتی *32191947
دارالشفاءفالحیدارالشفاء - معاونت امور مدارس سطح یک حوزه علمیه قمکارشناس مسئول تهذیب32191948
دارالشفاءحسین صبوریدارالشفاء - معاونت امور مدارس سطح یک حوزه علمیه قمکارشناس مسئول پذیرش32191949
دارالشفاءابوالقاسم محسن زادهدارالشفاء - مرکز امور صیانتی حوزه علمیهکارشناس مسئول امور صیانتی *32191951
دارالشفاءآبدارخانه امنتحانات شفاهیدارالشفاء - سایرآبدارخانه *32191952
دارالشفاءمحمد علی رجبیدارالشفاء - معاونت تبلیغ و امور فرهنگی و ارتباطات حوزه علمیه قممدیر مدارس امین *32191955
دارالشفاءمحسن حاجی زادهدارالشفاء - مرکز امور صیانتی حوزه علمیهامور صیانتی بخش گزینش طلاب *32191956
دارالشفاءمهدی دهقاندارالشفاء - حوزه مدیریتکارشناس مسئول برنامه ریزی ونظارت32191957
دارالشفاءغلامرضا دولت یاردارالشفاء - مدیریت اجرائی و هماهنگی امور طلاب حوزه علمیه قمکارشناس تسهیلات32191961
دارالشفاءآبدارخانه طبقه سومدارالشفاء - سایرآبدارخانه طبقه سوم *32191962
دارالشفاءمراد شفیعیدارالشفاء - مدیریت اجرائی و هماهنگی امور طلاب حوزه علمیه قمکارشناس امور ایثارگران32191963
دارالشفاءموسی الرضا انصاری زادهدارالشفاء - معاونت سطوح عالی .خارج و مراکز تخصصی حوزه علمیه قمکارشناس امور اساتید سطح عالی و خارج32191964
دارالشفاءمحسن عرب پوردارالشفاء - معاونت سطوح عالی .خارج و مراکز تخصصی حوزه علمیه قمکارشناس مسئول دبیرخانه امور اساتید32191965
دارالشفاءابوالقاسم احمدی راددارالشفاء - معاونت سطوح عالی .خارج و مراکز تخصصی حوزه علمیه قمکارشناس امور اساتید سطح عالی و خارج32191966
دارالشفاءسجاد نجف نژاددارالشفاء - معاونت سطوح عالی .خارج و مراکز تخصصی حوزه علمیه قمنیروی وظیفه امور اساتید *32191967
دارالشفاءامیر نوایی لواسانیدارالشفاء - معاونت تبلیغ و امور فرهنگیکارشناس مسئول تبلیغ تخصصی32191971
دارالشفاءآبدارخانه طبقه دومدارالشفاء - سایرآبدارخانه طبقه دوم *32191972
دارالشفاءمحمد علی نادریدارالشفاء - حوزه مدیریتکارشناس مسئول پشتیبانی حوزه علمیه قم32191973
دارالشفاءمرتضی رضائیدارالشفاء - معاونت سطوح عالی .خارج و مراکز تخصصی حوزه علمیه قممسئول دفتر مدارج علمی32191976
دارالشفاءلطفعلی حداددارالشفاء - معاونت سطوح عالی .خارج و مراکز تخصصی حوزه علمیه قممدارج علمی سطح و232191977
دارالشفاءمرادی - رجبیدارالشفاء - معاونت سطوح عالی .خارج و مراکز تخصصی حوزه علمیه قممدارج علمی سطح 3و432191978
دارالشفاءحبیب الله فیروزجاهیدارالشفاء - معاونت سطوح عالی .خارج و مراکز تخصصی حوزه علمیه قمکارشناس سطح 3 و 432191979
دارالشفاءمحمد انصاریدارالشفاء - معاونت سطوح عالی .خارج و مراکز تخصصی حوزه علمیه قممدارج علمی32191980
دارالشفاءمنصور شاکریدارالشفاء - معاونت سطوح عالی .خارج و مراکز تخصصی حوزه علمیه قمکارشناس ثبت موضوعات مدارج علمی32191981
دارالشفاءآبدارخانه طبقه اولدارالشفاء - سایرآبدارخانه طبقه اول *32191982
دارالشفاءحمزه شریفیدارالشفاء - معاونت سطوح عالی .خارج و مراکز تخصصی حوزه علمیه قمکارشناس کمیته های علمی مدارج علمی32191983
دارالشفاءعباس عبدالکریم پوردارالشفاء - معاونت سطوح عالی .خارج و مراکز تخصصی حوزه علمیه قمکارشناس امور جلسات دفاعیه32191984
دارالشفاءمهدی انصاریدارالشفاء - معاونت سطوح عالی .خارج و مراکز تخصصی حوزه علمیه قمکارشناس ثبت اطلاعات مدارج علمی32191986
دارالشفاءمحمود منطقدارالشفاء - معاونت سطوح عالی .خارج و مراکز تخصصی حوزه علمیه قمکارشناس امور دفتری معاونت سطوح عالی و خارج32191988
دارالشفاءعلی صحفیدارالشفاء - معاونت سطوح عالی .خارج و مراکز تخصصی حوزه علمیه قماطلاعات32191989
دارالشفاءعلی حاجیلودارالشفاء - قائم مقام حوزه علمیه قم - حوزه مدیریت - پشتیبانیکارشناس پشتیبانی32191990
دارالشفاءسید روح الله وکیلیدارالشفاء - قائم مقام حوزه علمیه قم - حوزه مدیریت - پشتیبانیمتصدی خدمات فنی32191991
دارالشفاءآبدارخانه همکفدارالشفاء - سایرآبدارخانه همکف *32191992
دارالشفاءعلی اسلامیدارالشفاء - امور طلاب و دانش آموختگانمدیریت امور طلاب و دانش آموختگان قم32191994
دارالشفاءمحمد حسین رفیعیاندارالشفاء - معاونت سطوح عالی .خارج و مراکز تخصصی حوزه علمیه قمکارشناس مسئول مراکز فقهی قم32191995
دارالشفاءجواد چراغیدارالشفاء - معاونت پژوهش سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قمکارشناس دبیرخانه جشنواره علامه حلی32191997
دارالشفاءجواد عالمیدارالشفاء - مدیریت اجرائی و هماهنگی امور طلاب حوزه علمیه قمکارشناس امور دفتری32191998
مجتمع شهید صدوقیروح اله احتشامی فرمعاونت منابع انسانی مدیریت پشتیبانیکارشناس مسئول تغذیه32905700
جمکرانجواد راغبیانمعاونت منابع انسانی-مدیریت پشتیبانیکارشناس تغذیه32905700
جمکرانمحمد مهدی نوریمعاونت منابع انسانی-مدیریت پشتیبانیامریه تغذیه32905700
جمکرانروح اله احتشامی فرمعاونت منابع انسانی-مدیریت پشتیبانیکارشناس مسئول انبار32923123
جمکرانعباس مرادیمعاونت منابع انسانی-مدیریت پشتیبانیکارشناس انبار32923123
جمکرانفاضل خدادادیمعاونت منابع انسانی-مدیریت پشتیبانیانباردار32923123
جمکرانبهرام بذلهمعاونت منابع انسانی-مدیریت پشتیبانیانباردار32923123
دارالشفاءپیشخوانمرکز امورطلابکارشناس پیشخوان33130033
دارالشفاءپیشخوان مرکز مدیریت حوزه های علمیهدارالشفاء - حوزه مدیریتشهریه، مشمولین، کارت شناسایی، خروج از کشور، سربازطلبه، تایید مشخصات فردی33130033
مجتمع شهید صدوقیکریم محمدیمرکز فناوری اطلاعاتمتصدی امور مخابرات33132101
مجتمع شهید صدوقیحسن سلطان پرچیمعاونت منابع انسانی مدیریت پشتیبانیکارشناس مسئول نگهداری و تعمیرات33132420
مجتمع شهید صدوقیاصغر نیکزادمعاونت منابع انسانی مدیریت پشتیبانیکارشناس 133132428
مجتمع شهید صدوقیمهدی جامه دارانمعاونت منابع انسانی مدیریت پشتیبانیکارشناس233132435
مجتمع شهید صدوقیحر خراسانیمعاونت منابع انسانی مدیریت پشتیبانیکارشناس مسئول مدیریت مجتمع 33132438
مجتمع شهید صدوقیجواد امانیمعاونت منابع انسانی مدیریت پشتیبانیکارشناس 133132438
مجتمع شهید صدوقیحسن دربندیمعاونت منابع انسانی مدیریت پشتیبانیکارشناس233132438
مجتمع شهید صدوقیحر خراسانیمعاونت منابع انسانی-مدیریت پشتیبانیکارشناس مسئول مدیریت مجتمع33132438
جمکرانامیر پایدار اردکانیمنابع انسانی و پشتیبانیکارشناس مسئول املاک و مستغلات 33133117
جمکرانمجید رضازادهمنابع انسانی و پشتیبانیکارشناس حقوقی33133118
جمکرانمحمد مردانیمنابع انسانی و پشتیبانیمدیر حقوقی33133119
جمکرانمجتبی آقابزرگیمنابع انسانی و پشتیبانیکارشناس حقوقی33133122
جمکرانمحمد صفریمنابع انسانی و پشتیبانیکارشناس مسئول تطبیق و دعاوی33133121
جمکرانسیدکمال هاشمی نژادمنابع انسانی و پشتیبانیمدیر مفتاح قم و اردوگاه‌ها33133123
جمکراننجم الدین سلگیمعاونت منابع انسانیکارشناس مسئول کارکرد33133124
جمکرانمحمد صادق امین دین مرکز ارتباطات وبین الملل مدیر دفتر ادیان ومذاهب 33133125
جمکرانسید محمد آل علی مرکز ارتباطات وبین الملل کارشناس دفتر ادیان ومذاهب 33133126
جمکرانمرتضی نصاری مرکز ارتباطات وبین الملل کارشناس امور دفتری 33133128
جمکرانسید رضا چاوشی مرکز ارتباطات وبین الملل کارشناس مدیریت ارتباطات 33133130
جمکرانمحمد سلامت الهی مرکز ارتباطات وبین الملل کارشناس مسئول ارتباطات حوزوی با نهادها وسازمانها33133130
جمکرانسید علی اصغر ضیائیمرکز ارتباطات وبین الملل مدیر ارتباطات 33133131
جمکرانسید شهاب ساجدمرکز ارتباطات وبین الملل کارشناس ارتباطات 33133132
جمکرانسید محمد امین آل ایوب مرکز ارتباطات وبین الملل کارشناس مسئول امور دفتری 33133133
جمکرانسید علی اخلاقیمرکز ارتباطات وبین الملل کارشناس مسئول برنامه ریزی ونظارت 33133134
جمکراناحمد واحدی نژاد مرکز ارتباطات وبین الملل کارشناس امور مالی 33133135
جمکرانسید محی الدین قوامی مرکز ارتباطات وبین الملل مدیر آفریقا- عربی 33133136
جمکرانمحمد امین آلبوغبیشمرکز ارتباطات وبین الملل کارشناس مسئول آفریقا- عربی 33133137
جمکرانسید عبدالمجید موسوی صالحی مرکز ارتباطات وبین الملل کارشناس دفتر ارتباطات حوزه قم ونجف 33133138
جمکرانسید علی اصغر موسویمرکز ارتباطات وبین الملل کارشناس اروپا - آمریکا33133139
جمکرانعلی امیر خانی مرکز ارتباطات وبین الملل مدیر آسیا - اقیانوسیه33133140
جمکران محمد رضا باقری مرکز ارتباطات وبین الملل کارشناس مسئول آسیا - اقیانوسیه33133141
جمکرانرضا کاظمی راد مرکز ارتباطات وبین الملل کارشناس مسئول اروپا - آمریکا33133142
جمکرانمهدی فدایی مرکز ارتباطات وبین الملل مدیر اروپا - آمریکا33133143
جمکرانمرتضی احمدیمرکز ارتباطات وبین الملل کارشناس آسیا - اقیانوسیه33133144
جمکرانحمید افتخاریمرکز ارتباطات وبین الملل کارشناس مسئول نمایندگان حوزوی در نهادها وسازمانها33133145
جمکرانحسین رنجبر کریمیحوزه مدیریتکارشناس مسئول پیگیری ها33133146
جمکرانعلیرضا فراهانیحوزه مدیریتروابط عمومی33133148
جمکرانسید مصطفی محمودی میمندحوزه مدیریت (واحد قائم مقام)کارشناس منطقه سه33133149
جمکرانمحمد هادی افروزیحوزه مدیریت (واحد قائم مقام)کارشناس منطقه یک33133150
جمکرانمجید صفائی کیاسریحوزه مدیریت (واحد قائم مقام)کارشناس مسئول منطقه یک33133150
جمکرانسید محمد حسین آل ایوب مرکز ارتباطات وبین الملل مدیر دفتر ارتباطات حوزه قم ونجف 33133151
جمکرانناصر کرمیمنابع انسانی و پشتیبانیکارشناس مسئول دفتر33133154
جمکرانمیثم ابراهیمیحوزه مدیریتروابط عمومی33133158
جمکرانسید حسن صفویحوزه مدیریتروابط عمومی33133158
جمکرانحسن طیب حسینیحوزه مدیریتمدیر روابط عمومی33133161
جمکرانعلی غیبی شورکیحوزه مدیریت (واحد قائم مقام)دبیر گروه بازرسی33133162
جمکرانقنبر بهشتی اصلحوزه مدیریت (واحد قائم مقام)کارشناس مسئول امور اداری واحدهای آموزشی33133163
جمکرانحمید رضا صابر پورحوزه مدیریت (واحد قائم مقام)مدیر منطقه یک33133165
جمکرانمحمدرضا منطقمنابع انسانی و پشتیبانیکارشناس دفتر33133166
جمکرانمحمد رضا کفیلیحوزه مدیریت (واحد قائم مقام)مدیر منطقه دو33133168
جمکرانحمید نظری محمدیحوزه مدیریت (واحد قائم مقام)کارشناس منطقه دو33133169
جمکرانمحمدحسین غفوریحوزه مدیریتمسئول دفتر مشاور عالی و دستیار ویژه مدیر در امور قم33133181
جمکرانمصطفی عبداللهیانحوزه مدیریت (واحد قائم مقام)کارشناس مسئول دفتر قائم مقام33133182
جمکرانحبیب اله نیریمعاونت منابع انسانی مدیریت پشتیبانیکارشناس خدمات عمومی33133188
جمکرانعلی جمالیمعاونت منابع انسانی مدیریت پشتیبانیکارشناس خدمات عمومی33133189
جمکرانخدیوی کاشانیمرکز فناوری اطلاعاتکارشناس نرم افزار33133190
جمکرانمهدی رحیمیمرکز فناوری اطلاعاتکارشناس نرم افزار33133190
جمکرانمحمد علی مادرشاهیانمرکز فناوری اطلاعاتکارشناس نرم افزار33133191
جمکرانسعید آهنگرحوزه مدیریتدبیرخانه33133194
جمکرانمهدی باقریحوزه مدیریتدبیرخانه33133194
جمکرانفیض آبادیحوزه مدیریتدبیرخانه33133194
جمکرانحسین ابراهیمی فردحوزه مدیریتکارشناس پیگیری ها33133195
جمکران حجت اله فضلی حوزه مدیریتدبیرخانه33133195
جمکرانعلی اصلانیحوزه مدیریتدبیرخانه33133195
جمکرانامیرعباس بقائیمعاونت منابع انسانی مدیریت پشتیبانیمدیرپشتیبانی33133196
جمکرانمحسن زارعیمعاونت منابع انسانی مدیریت پشتیبانیدفتردار33133197
جمکرانوحید قمیمعاونت منابع انسانی مدیریت پشتیبانیکارشناس مسئول خدمات عمومی33133200
جمکرانسیدمحمدحسین آل علیحوزه مدیریتکارشناس مسئول امور مکاتبات33133208
جمکرانحسن عقدکیحوزه مدیریتکارشناس امور مکاتبات33133208
جمکرانمهدی خانیحوزه مدیریتکارشناس مسئول برنامه ریزی و نظارت 33133209
جمکرانرنجبرمرکز فناوری اطلاعاتکارشناس راهبری33133215
جمکرانمقدادیمرکز فناوری اطلاعاتکارشناس راهبری33133216
جمکرانبخشیانمرکز فناوری اطلاعاتمدیر راهبری33133221
جمکرانمحمد سلطلنی فردمرکز فناوری اطلاعاتکارشناس شبکه33133222
جمکرانحسین معینیمرکز فناوری اطلاعاتکارشناس شبکه33133223
جمکرانمسعود وکیلیمرکز فناوری اطلاعاتکارشناس مسئول زیر ساخت و سامانه ها33133224
جمکرانمجتبی آخوندیمرکز فناوری اطلاعاتکارشناس راهبری و خدمات فناوری33133227
جمکرانسید محمد مهدی موسویمرکز فناوری اطلاعاتکارشناس راهبری و خدمات فناوری33133228
جمکراننبی الله محمدیمرکز فناوری اطلاعاتکارشناس مسئول نرم افزار33133229
جمکرانجواد خدیویمرکز فناوری اطلاعاتمسئول مرکزفناوری اطلاعات33133235
جمکرانمحمد حسن بناییمرکز فناوری اطلاعاتمسئول دفتر 33133235
جمکرانمهدی اسماعیلیمرکز فناوری اطلاعاتکارشناس دفتر نرم افزار33133236
جمکرانمجتبی سلطانیمرکز فناوری اطلاعاتکارشناس مسئول برنامه ریزی33133237
جمکرانمحمد رضا صادقیمرکز فناوری اطلاعاتکارشناس راهبری فناوری33133238
جمکرانسید محمد حسین نور بخشمرکز فناوری اطلاعاتکارشناس مسئول خدمات فناوری33133239
جمکرانغلام رضا ایرانپورمعاونت منابع انسانی مدیریت پشتیبانیکارشناس مسئول موتوری33133274
جمکرانسیدابوالفضل توسلیمعاونت منابع انسانی مدیریت پشتیبانیهمکار موتوری33133275
جمکرانجواد شیخیمعاونت منابع انسانی مدیریت پشتیبانیهمکار موتوری33133275
جمکرانسید مهدی سعیدیمرکز فناوری اطلاعاتکارشناس سخت افزار33133277
جمکرانمسعود خضرائیمعاونت آموزشدفتر معاونت33133283
جمکرانبهمن بازرگان و حسین دلدادهمعاونت آموزشدفتر معاونت33133285
جمکرانسید حسن میرسالاریمعاونت آموزشکارشناس مسئول پایش پرونده ها33133286
جمکرانمحمد فرهودیمعاونت آموزشسرپرست امور تحصیلی33133287
جمکرانمحمد حسن مقبلیمعاونت آموزشکارشناس مسئول ارزیابی و خدمات آموزشی33133288
جمکرانحامد شاه حسینیمعاونت آموزشکارشناس ارزیابی و خدمات( انتقالات)33133289
جمکرانرضا علوی مهرمعاونت آموزشکارشناس پایش پرونده ها33133290
جمکرانعلی حسینیمعاونت آموزشکارشناس ارزیابی و خدمات33133291
جمکرانعلی نوباغیمعاونت آموزشکارشناس ارزیابی و خدمات(مراکز تخصصی)33133293
جمکرانعلی عینیمعاونت آموزشمدیر سنجش و پذیرش33133295
جمکرانمحمد جواد فتاحیمعاونت آموزشکارشناس ارزشیابی علمی(شفاهی و خارج)33133296
جمکرانحسین بهمنیمعاونت آموزشکارشناس ارزشیابی علمی(برنامه جدید)33133297
جمکرانمحمد فرهودیمعاونت آموزشکارشناس مسئول ارزشیابی علمی33133297
جمکرانمهدی زینلیمعاونت آموزشکارشناس ارزشیابی علمی33133299
جمکرانحسین کمالیمعاونت آموزشکارشناس ارزشیابی علمی33133300
جمکرانحمید رضا کاظمیمعاونت آموزشمدیر مدارج علمی33133301
جمکرانسید رضا هاشمیمعاونت آموزشکارشناس ارزشیابی علمی(شفاهی)33133304
جمکرانمحمد رضا قاسمیمعاونت آموزشکارشناس ارزشیابی علمی(شفاهی)33133305
جمکرانمحمود ابراهیم پورمعاونت آموزشکارشناس ارزشیابی علمی(مراکز تخصصی)33133307
جمکرانمحسن کاوهمعاونت آموزشکارشناس جذب و گزینش اساتید33133309
جمکرانعلی صادقی علویمعاونت آموزشکارشناس مسئول ارزشیابی و ارتقاء اساتید33133310
جمکرانعلی اکبر قطبیمعاونت آموزشکارشناس مسئول جذب و گزینش اساتید33133311
جمکرانعباسعلی شعبانیمعاونت آموزشکارشناس امور اساتید33133312
جمکرانسید احمد ملکیانمعاونت آموزشکارشناس امور اساتید33133312
جمکران کاظم حججیمعاونت آموزشکارشناس جذب و گزینش اساتید33133313
جمکرانمحمد حسین یوسف زادهمعاونت آموزشکارشناس مسئول گروه های علمی تربیتی33133314
جمکرانحسین خمسهمعاونت آموزشکارشناس امور اساتید33133314
جمکرانمحمد محمدی جوزدانیمعاونت آموزشکارشناس گروه های علمی تربیتی33133315
جمکرانسید حسن ابراهیم زادهمعاونت آموزشکارشناس امور اساتید33133317
جمکرانحسین موحدنیامعاونت آموزشکارشناس مسئول دانش افزایی اساتید33133318
جمکرانمحمد مومنیمعاونت آموزشکارشناس امور اساتید33133319
جمکرانجعفر عباسیمعاونت آموزشکارشناس پایش پرونده ها(صدور گواهی)33133320
جمکرانمحمد طاهر فارابیمعاونت آموزشکارشناس پذیرش33133324
جمکرانمحمد علی ضیاییمعاونت آموزشمدیر امور اساتید33133326
جمکرانهادی ابراهیمیمعاونت آموزشکارشناس برنامه ریزی و نظارت33133330
جمکرانعلی میرزانیامعاونت آموزشکارشناس مالی33133331
جمکرانمحمد رازآبادیمعاونت آموزشکارشناس مسئول برنامه ریزی، نظارت و مالی33133332
جمکرانمهدی لیانیمعاونت آموزشکارشناس پذیرش33133339
جمکرانمحمد حسن غیبیمعاونت آموزشکارشناس مسئول سنجش و پذیرش33133340
جمکرانمحمد مهدی حججیمعاونت آموزشکارشناس مسئول مدارج علمی(سطح یک و دو)33133343
جمکرانمحمد کارگرمعاونت آموزشکارشناس مسئول امور شناسایی و جذب33133346
جمکرانسلیم کریمیمعاونت آموزشکارشناس مدارج علمی(سطح یک و دو)33133347
جمکرانمحمد مهدوی اطهرمعاونت آموزشکارشناس مدارج علمی(سطح سه و چهار)33133348
جمکرانسید جواد حسینیمعاونت آموزشکارشناس مدارج علمی(سطح یک و دو)33133349
جمکرانمحسن روشناییمعاونت آموزشکارشناس مسئول مدارج علمی(سطح سه و چهار) پایان نامه33133350
جمکرانسیدمجتبی زمانیمعاونت منابع انسانیکارشناس مسئول بیمه بازنشستگی33133352
جمکرانجواد اسلامیمعاونت منابع انسانیکارشناس بیمه بازنشستگی33133352
جمکرانسیدصادق پاکدلمعاونت منابع انسانیکارشناس امور فرهنگی رفاهی 33133353
جمکرانمحمد حساممعاونت منابع انسانیکارشناس مسئول امور فرهنگی و رفاهی33133354
جمکرانحمزه ملکوتی نژادمنابع انسانی-مدیریت مالیمسئول دفتر مالی33133360
جمکرانمسعود نشلجی منابع انسانی-مدیریت مالیکارشناس حسابرسی33133360
جمکرانیحیی صابرمنابع انسانی-مدیریت مالیمدیر امور مالی33133362
جمکرانسید حمید رضا موسویمنابع انسانی-مدیریت مالیکارشناس مسئول حسابرسی33133363
جمکرانرامین مشهودمنابع انسانی-مدیریت مالیکارشناس حسابرسی33133364
جمکرانعباس ایمانیمنابع انسانی-مدیریت مالیکارشناس اعتبارات و خزانه33133365
جمکراناکبر قاسمیمنابع انسانی-مدیریت مالیکارشناس اعتبارات و خزانه33133366
جمکرانمصطفی آقانیامنابع انسانی-مدیریت مالیکارشناس مسئول اعتبارات و خزانه33133367
جمکرانسید مهدی حسنی نسبمنابع انسانی-مدیریت مالیکارشناس مسئول حقوق و دستمزد33133369
جمکرانوحید کاظم نیامنابع انسانی-مدیریت مالیکارشناس مسئول حسابداری33133370
جمکرانمهدی چنگیزیمنابع انسانی-مدیریت مالیکارشناس حسابداری33133371
جمکرانابوالفضل نوری منابع انسانی-مدیریت مالیمشمول وظیفه حسابداری33133372
جمکرانمرتضی شاه قلیمنابع انسانی-مدیریت مالیکارشناس حسابداری33133374
جمکرانحمید اسکندریمنابع انسانی-مدیریت مالیکارشناس حسابداری33133375
جمکرانمرتضی جامع کیامنابع انسانی-مدیریت مالیکارشناس حسابداری33133376
جمکرانرضا عابدینیمنابع انسانی-مدیریت مالیکارشناس حسابداری33133376
جمکرانسعید عباسیمنابع انسانی-مدیریت مالیکارشناس حسابداری33133377
جمکرانمحمد علیزادهمعاونت منابع انسانیمدیر منابع انسانی33133380
جمکراناسماعیل براتیمعاونت منابع انسانیکارشناس مسئول جذب و انتصابات33133381
جمکرانمحمدحسین نادریمعاونت منابع انسانیکارشناس جذب و انتصابات33133382
جمکراناحسان کرمیمعاونت منابع انسانیسرباز جذب و انتصابات33133382
جمکرانسیدجلیل آقا میریمعاونت منابع انسانیکارشناس مسئول کارگزینی33133385
جمکرانبهادریمعاونت منابع انسانیکارشناس کارگزینی33133384
جمکرانمحمدرضا قربانیمعاونت منابع انسانیکارشناس کارگزینی33133383
جمکرانمهدی دمزدهمعاونت منابع انسانیکارشناس امور دفتری33133386
جمکرانمجتبی صمدیمنابع انسانی-مدیریت مالیکارشناس حسابداری33133387
جمکرانرضا مرادیمنابع انسانی-مدیریت مالیکارشناس حسابداری33133387
جمکرانعلی مددیمعاونت منابع انسانی مدیریت پشتیبانیآشپزخانه جمکران33133389
جمکرانناصر رضائیمنابع انسانی-مدیریت مالیکارشناس حسابداری33133392
جمکرانمحمد رضا شعبانیانمنابع انسانی-مدیریت مالیکارشناس حسابداری33133392
جمکرانمحمد رمضانی نژادمنابع انسانی-مدیریت مالیکارشناس حسابرسی33133397
جمکرانعباس نورمحمد پورمعاونت منابع انسانیکارشناس مسئول آموزش و بهسازی33133399
جمکرانسید مصطفی عبادیمعاونت منابع انسانیکارشناس آموزش و بهسازی33133399
جمکرانروح الله ناظمی تبلیغ و امور فرهنگی کارشناس مسجد33133407
جمکرانغلامعلی مهمان نوازتبلیغ و امور فرهنگی کارشناس مسئول بینات ورابطین فرهنگی و طرح های ویژه33133408
جمکرانعلی حقیریتبلیغ و امور فرهنگی کارشناس هجرت 33133409
جمکرانسعید بیرانوندتبلیغ و امور فرهنگی کارشناس هجرت33133409
جمکرانحسن شمستبلیغ و امور فرهنگی کارشناس آموزش و پرورش 333133411
جمکراناسد الله غفاریتبلیغ و امور فرهنگی مدیر مسجد و هجرت 33133412
جمکراناحمد راهیتبلیغ و امور فرهنگی کارشناس مسئول مسجد33133413
جمکرانمهدی توحیدیانتبلیغ و امور فرهنگی مهد امین33133415
جمکرانسید علی علوی تبلیغ و امور فرهنگی مدارس امین / جذب و گزینش و اعزام33133416
جمکرانسید محمد میر صانعیتبلیغ و امور فرهنگی نظارت و ارزیابی مدارس امین 33133416
جمکرانمحمد مهدی ایزدی خالق آبادیتبلیغ و امور فرهنگی کارشناس آموزش و پرورش 133133417
جمکراناحسان بداقیتبلیغ و امور فرهنگی کارشناس هجرت33133418
جمکرانرجب هادی پورتبلیغ و امور فرهنگی کارشناس مسئول نظارت و ارزیابی مبلغان33133419
جمکرانمحمد جواد محمد حسینی طاهریتبلیغ و امور فرهنگی مدیر تبلیغ تخصصی33133421
جمکرانحسن خطیر آقاجانیتبلیغ و امور فرهنگیکارشناس مسئول اداره اماکن و اصناف و اقشار خاص33133422
جمکرانرمضان علی کلاتهتبلیغ و امور فرهنگی کارشناس مسئول گروه های تبلیغی33133422
جمکرانمهدی افتخاریتبلیغ و امور فرهنگی کارشناس گروه های تبلیغی33133423
جمکرانمهدی سلیمانی آشتیانیتبلیغ و امور فرهنگی کارشناس مسئول آسیب های اجتماعی و مددکاری دینی33133424
جمکرانجواد اسماعیلی تبلیغ و امور فرهنگی کارشناس مسئول تبلیغ نخبگان و چهره ها33133425
جمکرانکاظم مرادیتبلیغ و امور فرهنگی کارشناس اماکن عمومی و ورزش33133426
جمکرانسید عباس موسوی تبلیغ و امور فرهنگی کارشناس اصناف و اقشار خاص33133427
جمکرانحسین ملانوری تبلیغ و امور فرهنگی معاون تبلیغ و امور فرهنگی33133430
جمکرانعظیم ذاکری تبلیغ و امور فرهنگی کارشناس مسئول امور دفتری33133430
جمکرانرضا جعفری فخیم تبلیغ و امور فرهنگی کارشناس مسئول امور دفتری33133430
جمکرانسید محمد جواد مردانی گرم درهتبلیغ و امور فرهنگی کارشناس مسئول هنر 33133433
جمکرانهادی جلمبادانیتبلیغ و امور فرهنگی کارشناس مسئول نرم افزارهای دینی 33133434
جمکرانایمان ارجمند تبلیغ و امور فرهنگی کارشناس نرم افزارهای دینی 33133435
جمکرانمحمد کرانیتبلیغ و امور فرهنگی کارشناس مسئول آموزش پزشکی و نهاد های قضایی33133438
جمکرانحسن علی اکبریتبلیغ و امور فرهنگی کارشناس مسئول آموزش عالی 33133439
جمکرانمجید خلیلیتبلیغ و امور فرهنگی کارشناس مسئول تبلیغ مکتوب33133440
جمکرانمهدی مختار پورتبلیغ و امور فرهنگی کارشناس آموزش پزشکی و نهاد های قضایی33133441
جمکرانحسین مردانپور پینوندیتبلیغ و امور فرهنگی مدیر نهاد های آموزشی و قضائی33133443
جمکرانمهدی صادقیتبلیغ و امور فرهنگی کارشناس مسئول ادیان (مسیحیت)33133444
جمکرانسید حمید حسینی کیاتبلیغ و امور فرهنگی کارشناس فرق (یمانی)33133445
جمکرانذبیح الله آخوندیتبلیغ و امور فرهنگی کارشناس مسئول فرق (وهابیت)33133448
جمکرانتقی نصیریتبلیغ و امور فرهنگی کارشناس ادیان (زرتشت)33133449
جمکرانرضا صادقیانتبلیغ و امور فرهنگی مدیر فرق و ادیان 33133450
جمکرانروح الله لطفیانتبلیغ و امور فرهنگی کارشناس مسئول بینات ورابطین فرهنگی 33133452
جمکرانحسن خطیر آقاجانیتبلیغ و امور فرهنگی کارشناس مسئول اداره اماکن و اصناف و اقشار خاص33133453
جمکرانمسعودعبداللهیتبلیغ و امور فرهنگی کارشناس مسئول تبلیغ مجازی33133454
جمکرانعلیرضا ناظمی زادهتبلیغ و امور فرهنگی کارشناس تبلیغ مجازی33133454
جمکرانمحمد زندتبلیغ و امور فرهنگی کارشناس تحقیق و توسعه تبلیغ مجازی33133454
جمکرانحسین غلامیانتبلیغ و امور فرهنگی کارشناس تولید محتوی مدارس امین33133455
جمکرانمحمد حسین تقوی تبلیغ و امور فرهنگی کارشناس مسئول تولید محتوی مدارس امین33133456
جمکرانحسین معینیتبلیغ و امور فرهنگی کارشناس مسئول برنامه ریری و نظارت33133457
جمکرانمیر مهدی موسویتبلیغ و امور فرهنگی کارشناس برنامه ریری و نظارت33133458
جمکرانسرباز برنامه ریزی و نظارتتبلیغ و امور فرهنگی سرباز برنامه ریزی و نظارت33133459
جمکرانسهیل سیاه سرانیتبلیغ و امور فرهنگی کارشناس امور مالی برنامه ریزی و نظارت 133133460
جمکرانمیثم ابراهیم منشتبلیغ و امور فرهنگی کارشناس امور مالی برنامه ریزی و نظارت 233133461
جمکرانمحمد علی قربانیتبلیغ و امور فرهنگی مدیرهنر و تبلیغ نوین33133463
جمکرانمحمدغلامرضاییتبلیغ و امور فرهنگی قائم مقام معاون تبلیغ و امور فرهنگی33133464
جمکرانعباس زینلی پورتبلیغ و امور فرهنگی کارشناس مسئول مذاهب33133467
جمکرانسید حسین رضوی گنجیتبلیغ و امور فرهنگی کارشناس آموزش و پرورش 233133469
جمکرانحمید رضا بیرامیتبلیغ و امور فرهنگی کارشناس هماهنگی (روابط عمومی)33133471
جمکرانمهدی چهرقانیمرکز امورطلابکارشناس امریه33133477
جمکرانمهدی احسان پورمرکزامور طلابکارشناس مسئول ایثارگران33133495
جمکرانابوطالب عامری پورمرکز امور طلابکارشناس مسئول شهریه و تسهیلات33133480
جمکرانمحمد علی قائمی نسبمرکز امور طلابمدیر دانش آموختگان33133484
جمکرانحمید رضا حمیدیمرکزامور طلابکارشناس دانش آموختگان33133485
جمکراناسماعیل دادگرمرکز امورطلابکارشناس مسئول ساماندهی33133485
جمکرانمهدی یزدان پناهمرکزامور طلابکارشناس مسئول اردوها33133486
جمکرانعسگر سپه وندیمرکزامور طلابکارشناس دانش آموختگان33133488
جمکرانمحمد باقری کوشهمرکز امور طلابکارشناس مسئول مطالعات راهبردی33133489
جمکرانسید محمد هاشمیمرکز امورطلابمدیر امورفرهنگی و ایثارگران33133491
جمکرانحسن دهستانیمرکز امور طلابکارشناس تسهیلات33133498
جمکرانوحید معصومیمرکز امور طلابمدیر تسهیلات / اداره مشمولین33133499
جمکرانامینیمرکز فناوری اطلاعاتکارشناس نرم افزار33133501
جمکرانملکیمرکز فناوری اطلاعاتکارشناس نرم افزار33133502
جمکرانمحمد حسن نظریانمرکزامور طلابکارشناس مسئول امداد و معاضدت33133504
جمکرانسید مراد هادیانمرکزامور طلابکارشناس سلامت و تربیت بدنی33133505
جمکرانیوسف علوی رادمرکزامور طلابکارشناس مسئول سلامت و تربیت بدنی33133506
جمکرانعلی اکبر خالق دادیمرکزامور طلابکارشناس برنامه ریزی33133507
جمکرانسید علیرضا حسینیمرکزامور طلابکارشناس مسئول برنامه ریزی33133509
جمکرانحسینیمرکز امور طلابکارشناس مسئول دفتر امور طلاب33133510
جمکرانصادقیمعاونت پژوهشکارشناس امریه امور کتابخانه ها33133517
جمکرانرائیجیمعاونت پژوهشکارشناس مسئول امور کتابخانه ها33133519
جمکرانمحمدی یدکمعاونت پژوهشکارشناس مسئول پژوهشگران و نخبگان33133522
جمکرانمحسنیمعاونت پژوهشکارشناس نشریات33133523
جمکراننعماویمعاونت پژوهشکارشناس مسئول محصولات علمی پایان‌نامه وآثار علمی33133524
جمکرانهادی‌منشمعاونت پژوهشمدیر مطالعات و برنامه ریزی پژوهشی33133525
جمکرانفرهنگیانمعاونت پژوهشمدیر مراکز و امور پژوهشی33133526
جمکرانسلیمی‌نژادمعاونت پژوهشکارشناس مراکز پژوهشی33133527
جمکرانمهدیانمعاونت پژوهشکارشناس مسئول مراکز پژوهشی33133529
جمکراناستوارمعاونت پژوهشکارشناس مطالعات و برنامه ریزی33133530
جمکرانموسویمعاونت پژوهشکارشناس مطالعات و برنامه ریزی33133531
جمکرانفخاریمعاونت پژوهشکارشناس مسئول نظارت و ارزیابی33133533
جمکرانصادقیمعاونت پژوهشکارشناس برنامه‌ای نشریات33133534
جمکرانمحققیانمعاونت پژوهشکارشناس مسئول مطالعات و برنامه ریزی33133537
جمکراناکبرپورمعاونت پژوهشکارشناس مسئول ترویج پژوهش سطوح عالی33133540
جمکرانمرسل جدیمعاونت پژوهشکارشناس ترویج پژوهش سطوح عالی33133541
جمکرانگرمابیمعاونت پژوهشکارشناس امریه ترویج پژوهش سطوح عالی33133542
جمکرانجماعتیمعاونت پژوهشکارشناس مسئول ترویج پژوهش سطح یک33133544
جمکرانسبحانی نیامعاونت پژوهشکارشناس برنامه ای ترویج پژوهش سطح یک 33133545
جمکرانمقیمیمعاونت پژوهشمعاون پژوهش33133545
جمکرانمازنیمعاونت پژوهشمدیر ترویج پژوهش33133546
جمکرانسید حسین اسحاقیمعاونت پژوهشقائم مقام33133550
جمکرانمؤمنیمعاونت پژوهشکارشناس برنامه ای قائم مقام33133550
جمکرانسید حسین اسحاقیمعاونت پژوهشقائم مقام33133550
جمکرانمؤمنیمعاونت پژوهشکارشناس برنامه ای قائم مقام33133550
جمکرانمقیمیمعاونت پژوهشمعاون پژوهش33133551
جمکرانپورجهانیمعاونت پژوهشکارشناس دفتر معاون33133551
جمکرانموسوی رادمعاونت پژوهشکارشناس امور دفتری33133552
جمکرانجوادیمعاونت پژوهشکارشناس امور مالی33133553
جمکرانرنجبرمعاونت پژوهشکارشناس برنامه ای کرسی های آزاد اندیشی33133555
جمکراننصرتیمعاونت پژوهشکارشناس مسئول کرسی های آزاد اندیشی33133555
جمکرانمرتضویمعاونت پژوهشکارشناس برنامه ریزی و نظارت33133556
جمکرانرضویمعاونت پژوهشکارشناس برنامه ای برنامه ریزی و نظارت33133558
جمکراننصرتیمعاونت پژوهشکارشناس مسئول آموزش پژوهش33133559
جمکراناسد‌علیزادهمعاونت پژوهشکارشناس مسئول برنامه ریزی و نظارت33133561
جمکرانمیرزاییمعاونت پژوهشامور تکثیر و بایگانی اسنادوسایت33133562
جمکراناحمد همتیتهذیب و تربیتکارشناس قرآن و حدیث 33133573
جمکرانمحمدصادق صاحب‌‌هنرتهذیب و تربیتکارشناس آموزش33133573
جمکرانمحمدسعید نریمانیتهذیب و تربیتکارشناس قرآن و حدیث 33133574
جمکرانآقای نوروزیتهذیب و تربیتکارشناس قرآن و حدیث 33133574
جمکرانعلی مقنیتهذیب و تربیتمدیر اداره قرآن و حدیث 33133575
جمکرانعلی برهانیتهذیب و تربیتکارشناس دفتر قرآن و حدیث33133575
جمکرانمهدی عبداللهیتهذیب و تربیتمدیر مطالعات 33133576
جمکرانمفخمیتهذیب و تربیتکارشناس مطالعات33133577
جمکرانمصطفی مهران‌پورتهذیب و تربیتکارشناس مطالعات33133577
جمکرانمحمد امیدیانتهذیب و تربیتکارشناس مطالعات33133577
جمکرانمحمد عالم‌راده نوریتهذیب و تربیتمعاون تهذیب و تربیت33133578
جمکرانمهدی لطفی کمالتهذیب و تربیتکارشناس مسئول امور دفتر تهذیب و تربیت33133578
جمکرانحسین گل احمدیتهذیب و تربیتکارشناس امور دفتر تهذیب و تربیت33133579
جمکرانمجید پورعباسیتهذیب و تربیتکارشناس تلبس 33133580
جمکرانمجتبی قائمی‌نیاتهذیب و تربیتکارشناس اعزام 33133580
جمکرانسید میرمصطفی موسویتهذیب و تربیتکارشناس دفتر اخلاق 33133580
جمکرانحجت قابلتهذیب و تربیتکارشناس مسئول خانواده33133581
جمکرانسلیمیتهذیب و تربیتکارشناس خانواده33133581
جمکرانمحمود حسنی‌نژادتهذیب و تربیتسرپرست اداره مشاوره و خانواده33133582
جمکراناحسان نمازی‌زادهتهذیب و تربیتکارشناس مشاوره33133582
جمکرانعلی‌اکبر شورورزیتهذیب و تربیتکارشناس مسئول مشاوره33133582
جمکرانسجاد شهبازیتهذیب و تربیتکارشناس جذب مشاوران مدارس33133583
جمکرانمحمدمهدی گل‌وردیتهذیب و تربیتکارشناس مراکز مشاوره33133584
جمکرانعلیرضا عبادیتهذیب و تربیتکارشناس مشاوره33133584
جمکرانمحمد مهدی موسویتهذیب و تربیتکارشناس قرآن و حدیث 33133585
جمکرانحسن آل عامر تهذیب و تربیتکارشناس مسئول ترویج 33133585
جمکرانسیدحسن علویانتهذیب و تربیتامور مالی33133588
جمکرانرحمان ضرابی‌زادهتهذیب و تربیتکارشناس مسئول آموزش33133589
جمکرانسید قاسم الهی نیکتهذیب و تربیتطرح تعالی33133589
جمکرانعلی رحمتی‌نیاتهذیب و تربیتکارشناس اداره اخلاق 33133589
جمکرانبهنام پازوکیتهذیب و تربیتکارشناس مسئول محصولات 33133590
جمکرانعلی صابریتهذیب و تربیتکارشناس مسئول ارزیابی و نظارت33133591
جمکرانمرتضویتهذیب و تربیتکارشناس ارزیابی و نظارت33133591
جمکرانمجید رهنماتهذیب و تربیتمدیر اداره اخلاق33133592
جمکرانمهدی محمدیمعاونت منابع انسانیکارشناس برنامه ریزی و ارزیابی33133593
جمکرانمسعود فرهنگیانمعاونت پژوهشکارشناس دبیرخانه علامه حلی