-محل خدمتنام و نام خانوادگیمعاونتسمتداخلی
------
مجتمع شهید صدوقیکریم محمدیمرکز فناوری اطلاعاتمتصدی امور مخابرات33132101
دارالشفابنی حسنمرکز فناوری اطلاعاتمخابرات32191111
جمکرانمحمدرضا منطقمنابع انسانی و پشتیبانیکارشناس دفتر33133166
جمکرانسیدکمال هاشمی نژادمنابع انسانی و پشتیبانیمدیر مفتاح قم و اردوگاه‌ها33133123
جمکرانمحمد مردانیمنابع انسانی و پشتیبانیمدیر حقوقی33133119
جمکرانمجید رضازادهمنابع انسانی و پشتیبانیکارشناس حقوقی33133118
جمکرانامیر پایدار اردکانیمنابع انسانی و پشتیبانیکارشناس مسئول املاک و مستغلات33133117
جمکرانمحمد صفریمنابع انسانی و پشتیبانیکارشناس مسئول تطبیق و دعاوی33133121
جمکراننجم الدین سلگیمعاونت منابع انسانیکارشناس مسئول کارکرد33133124
جمکرانمحمد علیزادهمعاونت منابع انسانیمدیر منابع انسانی33133380
جمکرانمهدی دمزدهمعاونت منابع انسانیکارشناس امور دفتری33133386
جمکراناسماعیل براتیمعاونت منابع انسانیکارشناس مسئول جذب و انتصابات33133381
جمکرانمحمدحسین نادریمعاونت منابع انسانیکارشناس جذب و انتصابات33133382
جمکرانسیدجلیل آقا میریمعاونت منابع انسانیکارشناس مسئول کارگزینی33133383
جمکرانبهادریمعاونت منابع انسانیکارشناس کارگزینی33133384
جمکرانمحمدرضا قربانیمعاونت منابع انسانیکارشناس کارگزینی33133385
جمکرانسیدمجتبی زمانیمعاونت منابع انسانیکارشناس مسئول بیمه بازنشستگی33133352
جمکرانجواد اسلامیمعاونت منابع انسانیکارشناس بیمه بازنشستگی33133352
جمکرانسیدصادق پاکدلمعاونت منابع انسانیکارشناس امور فرهنگی رفاهی 33133353
جمکرانمحمد حساممعاونت منابع انسانیکارشناس مسئول امور فرهنگی و رفاهی33133354
جمکرانعباس نورمحمد پورمعاونت منابع انسانیکارشناس مسئول آموزش و بهسازی33133399
جمکرانمهدی محمدیمعاونت منابع انسانیکارشناس برنامه ریزی و ارزیابی33133593
جمکرانسیدمحمد آقا سیدهاشممعاونت منابع انسانیپشتیبان آی نو33133347
جمکرانسید مصطفی عبادیمعاونت منابع انسانیکارشناس آموزش و بهسازی33133399
جمکراناحسان کرمیمعاونت منابع انسانیسرباز جذب و انتصابات33133382
جمکرانعباس ایمانیمنابع انسانی-مدیریت مالیکارشناس اعتبارات و خزانه33133365
جمکرانمصطفی آقانیامنابع انسانی-مدیریت مالیکارشناس مسئول اعتبارات و خزانه33133367
جمکراناکبر قاسمیمنابع انسانی-مدیریت مالیکارشناس اعتبارات و خزانه33133366
جمکرانسید حمید رضا موسویمنابع انسانی-مدیریت مالیکارشناس مسئول حسابرسی33133363
جمکرانمسعود نشلجیمنابع انسانی-مدیریت مالیکارشناس حسابرسی33133360
جمکرانرامین مشهودمنابع انسانی-مدیریت مالیکارشناس حسابرسی33133364
جمکرانمحمد رمضانی نژادمنابع انسانی-مدیریت مالیکارشناس حسابرسی33133397
جمکرانمحمد رضا مجاهدمنابع انسانی-مدیریت مالیکارشناس مسئول جمعداری اموال33133805
جمکرانسید علی سجادیمنابع انسانی-مدیریت مالیکارشناس جمعداری اموال33133805
جمکرانسید مهدی حسنی نسبمنابع انسانی-مدیریت مالیکارشناس مسئول حقوق و دستمزد33133369
جمکرانامیرعباس بقائیمعاونت منابع انسانی مدیریت پشتیبانیمدیرپشتیبانی33133196
جمکرانمحسن زارعیمعاونت منابع انسانی مدیریت پشتیبانیدفتردار33133197
جمکرانوحید قمیمعاونت منابع انسانی مدیریت پشتیبانیکارشناس مسئول خدمات عمومی33133200
جمکرانحبیب اله نیریمعاونت منابع انسانی مدیریت پشتیبانیکارشناس خدمات عمومی33133188
جمکرانعلی جمالیمعاونت منابع انسانی مدیریت پشتیبانیکارشناس خدمات عمومی33133189
جمکرانعلی مددیمعاونت منابع انسانی مدیریت پشتیبانیآشپزخانه جمکران33133389
جمکرانعباس خوری نژادمعاونت منابع انسانی مدیریت پشتیبانیکارشناس مسئول کارپردازی33133533
جمکرانحسین حاج باباییمعاونت منابع انسانی مدیریت پشتیبانیکارشناس کارپردازی33133817
جمکرانامیرحسین زارعمعاونت منابع انسانی مدیریت پشتیبانیکارشناس کارپردازی33133818
جمکرانمهدی تهوریمعاونت منابع انسانی مدیریت پشتیبانیکارشناس کارپردازی33133819
جمکرانغلام رضا ایرانپورمعاونت منابع انسانی مدیریت پشتیبانیکارشناس مسئول موتوری33133274
جمکرانسیدابوالفضل توسلیمعاونت منابع انسانی مدیریت پشتیبانیهمکار موتوری33133275
جمکرانجواد شیخیمعاونت منابع انسانی مدیریت پشتیبانیهمکار موتوری33133275
مجتمع شهید صدوقیروح اله احتشامی فرمعاونت منابع انسانی مدیریت پشتیبانیکارشناس مسئول تغذیه32905700
مجتمع شهید صدوقیجواد راغبیانمعاونت منابع انسانی مدیریت پشتیبانیکارشناس تغذیه33130
مجتمع شهید صدوقیمحمد مهدی نوریمعاونت منابع انسانی مدیریت پشتیبانیامریه تغذیه33130
مجتمع شهید صدوقیروح اله احتشامی فرمعاونت منابع انسانی مدیریت پشتیبانیکارشناس مسئول انبار32923123
مجتمع شهید صدوقیعباس مرادیمعاونت منابع انسانی مدیریت پشتیبانیکارشناس انبار32923123
مجتمع شهید صدوقیحسن سلطان پرچیمعاونت منابع انسانی مدیریت پشتیبانیکارشناس مسئول نگهداری و تعمیرات33132420
مجتمع شهید صدوقیاصغر نیکزادمعاونت منابع انسانی مدیریت پشتیبانیکارشناس 133132428
مجتمع شهید صدوقیمهدی جامه دارانمعاونت منابع انسانی مدیریت پشتیبانیکارشناس233132435
مجتمع شهید صدوقیحر خراسانیمعاونت منابع انسانی مدیریت پشتیبانیکارشناس مسئول مدیریت مجتمع 33132438
مجتمع شهید صدوقیجواد امانیمعاونت منابع انسانی مدیریت پشتیبانیکارشناس 133132438
مجتمع شهید صدوقیحسن دربندیمعاونت منابع انسانی مدیریت پشتیبانیکارشناس233132438
مجتمع شهید صدوقیاصغر نیکزادمعاونت منابع انسانی-مدیریت پشتیبانیکارشناس 133132428
مجتمع شهید صدوقیمهدی جامه دارانمعاونت منابع انسانی-مدیریت پشتیبانیکارشناس233132435
مجتمع شهید صدوقیحر خراسانیمعاونت منابع انسانی-مدیریت پشتیبانیکارشناس مسئول مدیریت مجتمع33132438
مجتمع شهید صدوقیجواد امانیمعاونت منابع انسانی-مدیریت پشتیبانیکارشناس 13313
مجتمع شهید صدوقیحسن دربندیمعاونت منابع انسانی-مدیریت پشتیبانیکارشناس23313
جمکرانعلی عینیمعاونت آموزشمدیر سنجش و پذیرش33133295
جمکرانمهدی لیانیمعاونت آموزشکارشناس پذیرش33133339
جمکرانمحمد کارگرمعاونت آموزشکارشناس مسئول امور شناسایی و جذب33133346
جمکرانمحمد طاهر فارابیمعاونت آموزشکارشناس پذیرش33133324
جمکرانمحمد حسن غیبیمعاونت آموزشکارشناس مسئول سنجش و پذیرش33133340
جمکرانمحمد علی ضیاییمعاونت آموزشمدیر امور اساتید33133326
جمکرانمحسن کاوهمعاونت آموزشکارشناس جذب و گزینش اساتید33133309
جمکرانعلی صادقی علویمعاونت آموزشکارشناس مسئول ارزشیابی و ارتقاء اساتید33133310
جمکرانعلی اکبر قطبیمعاونت آموزشکارشناس مسئول جذب و گزینش اساتید33133311
جمکرانعباسعلی شعبانیمعاونت آموزشکارشناس امور اساتید33133312
جمکرانسید احمد ملکیانمعاونت آموزشکارشناس امور اساتید33133312
جمکران کاظم حججیمعاونت آموزشکارشناس جذب و گزینش اساتید33133313
جمکرانمحمد حسین یوسف زادهمعاونت آموزشکارشناس مسئول گروه های علمی تربیتی33133314
جمکرانمحمد محمدی جوزدانیمعاونت آموزشکارشناس گروه های علمی تربیتی33133315
جمکرانحسین خمسهمعاونت آموزشکارشناس امور اساتید33133314
جمکرانحسین موحدنیامعاونت آموزشکارشناس مسئول دانش افزایی اساتید33133318
جمکرانسید حسن ابراهیم زادهمعاونت آموزشکارشناس امور اساتید33133317
جمکرانمحمد مومنیمعاونت آموزشکارشناس امور اساتید33133319
جمکرانسید محسن اعتمادیمعاونت آموزشکارشناس مسئول امور اساتید مراکز تخصصی33133622
جمکرانبهنام توکلیمعاونت آموزشکارشناس امور اساتید مراکز تخصصی33133622
جمکرانمحمد فرهودیمعاونت آموزشسرپرست امور تحصیلی33133287
جمکرانسید حسن میرسالاریمعاونت آموزشکارشناس مسئول پایش پرونده ها33133286
جمکرانرضا علوی مهرمعاونت آموزشکارشناس پایش پرونده ها33133290
جمکرانجعفر عباسیمعاونت آموزشکارشناس پایش پرونده ها(صدور گواهی)33133320
جمکرانحسین بهمنیمعاونت آموزشکارشناس ارزشیابی علمی(برنامه جدید)33133297
جمکرانمهدی زینلیمعاونت آموزشکارشناس ارزشیابی علمی33133299
جمکرانحسین کمالیمعاونت آموزشکارشناس ارزشیابی علمی33133300
جمکرانمحمد فرهودیمعاونت آموزشکارشناس مسئول ارزشیابی علمی33133297
جمکرانمحمود ابراهیم پورمعاونت آموزشکارشناس ارزشیابی علمی(مراکز تخصصی)33133307
جمکرانمحمد جواد فتاحیمعاونت آموزشکارشناس ارزشیابی علمی(شفاهی و خارج)33133296
جمکرانسید رضا هاشمیمعاونت آموزشکارشناس ارزشیابی علمی(شفاهی)33133304
جمکرانمحمد رضا قاسمیمعاونت آموزشکارشناس ارزشیابی علمی(شفاهی)33133305
جمکرانحامد شاه حسینیمعاونت آموزشکارشناس ارزیابی و خدمات( انتقالات)33133289
جمکرانعلی نوباغیمعاونت آموزشکارشناس ارزیابی و خدمات(مراکز تخصصی)33133293
جمکرانمحمد حسن مقبلیمعاونت آموزشکارشناس مسئول ارزیابی و خدمات آموزشی33133288
جمکرانعلی حسینیمعاونت آموزشکارشناس ارزیابی و خدمات33133291
جمکرانمحمد رازآبادیمعاونت آموزشکارشناس مسئول برنامه ریزی، نظارت و مالی33133332
جمکرانعلی میرزانیامعاونت آموزشکارشناس مالی33133331
جمکرانهادی ابراهیمیمعاونت آموزشکارشناس برنامه ریزی و نظارت33133330
جمکرانحمید رضا کاظمیمعاونت آموزشمدیر مدارج علمی33133301
جمکرانمحسن روشناییمعاونت آموزشکارشناس مسئول مدارج علمی(سطح سه و چهار)33133350
جمکرانمحمد مهدی حججیمعاونت آموزشکارشناس مسئول مدارج علمی(سطح یک و دو)33133343
جمکرانمحمد مهدوی اطهرمعاونت آموزشکارشناس مدارج علمی(سطح سه و چهار)33133348
جمکرانسلیم کریمیمعاونت آموزشکارشناس مدارج علمی(سطح یک و دو)33133347
جمکرانسید جواد حسینیمعاونت آموزشکارشناس مدارج علمی(سطح یک و دو)33133349
جمکرانمهدی شریفیمعاونت آموزشمدیر برنامه ریزی و توسعه علمی33133612
جمکرانجواد کوثریمعاونت آموزشکارشناس برنامه ریزی آموزشی33133612
جمکرانسید حجت اله صمدانیمعاونت آموزشکارشناس مسئول برنامه ریزی آموزشی33133618
جمکرانحسین مهدیهمعاونت آموزشکارشناس برنامه ریزی آموزشی33133618
جمکرانبهرام محمودیمعاونت آموزشکارشناس مسئول تکنولوژی آموزشی و متون درسی33133619
جمکرانرحیم جعفریمعاونت آموزش کارشناس مسئول توسعه رشته های علمی33133623
جمکرانرسول صادقیمعاونت آموزشکارشناس توسعه رشته ها33133624
مدرسه ملاصادقکارشناسان معاونت آموزشمرکز آموزش های مجازی و غیرحضوری37720041 43یا
مدرسه ملاصادقمحمدحسین موسویانمعاونت آموزشدفتر مسئول مرکز37720115
جمکرانبهمن بازرگان و حسین دلدادهمعاونت آموزشدفتر معاونت33133285
جمکرانمسعود خضرائیمعاونت آموزشدفتر معاونت33133283
جمکرانسید حسین اسحاقیمعاونت پژوهشقائم مقام33133550
جمکرانمؤمنیمعاونت پژوهشکارشناس برنامه ای قائم مقام33133550
جمکرانمیرزاییمعاونت پژوهشامور تکثیر و بایگانی اسنادوسایت33133562
جمکرانجوادیمعاونت پژوهشکارشناس امور مالی33133553
جمکرانرضائیمعاونت پژوهشکارشناس برنامه ای دبیرخانه حمایت از طرح های پژوهشی33133834
جمکرانحاجی پور - کوسه لرمعاونت پژوهشکارشناس برنامه ای دبیرخانه حمایت از طرح های پژوهشی33133835
جمکرانصفریمعاونت پژوهشکارشناس برنامه ای دبیرخانه حمایت از طرح های پژوهشی33133836
جمکرانرضویمعاونت پژوهشکارشناس برنامه ای برنامه ریزی و نظارت33133558
جمکراناسد‌علیزادهمعاونت پژوهشکارشناس مسئول برنامه ریزی و نظارت33133561
جمکرانمظاهریمعاونت پژوهشکارشناس مسئول دبیرخانه علامه حلی33133606
جمکرانواحدیمعاونت پژوهشکارشناس برنامه ای دبیرخانه علامه حلی33133607
جمکراننجاتمعاونت پژوهشکارشناس دبیرخانه شورای اعطا33133628
جمکرانآخوندیمعاونت پژوهشکارشناس مسئول شورای اعطا33133629
جمکرانموحدمعاونت پژوهشکارشناس دبیرخانه شورای اعطا33133632
جمکرانمعاونت پژوهشکارشناس مسئول دبیرخانه کتاب سال33133602
جمکرانزارعیمعاونت پژوهشکارشناس دبیرخانه کتاب سال33133603
جمکرانمعاونت پژوهشکارشناس دبیرخانه کتاب سال33133604
جمکرانمعاونت پژوهشکارشناس دبیرخانه کتاب سال33133605
جمکرانعباسپورمعاونت پژوهشکارشناس مسئول دبیرخانه جشنواره مقالات33133609
جمکرانطالبیمعاونت پژوهشکارشناس دبیرخانه علامه حلی33133595
جمکرانمعاونت پژوهشکارشناس دبیرخانه علامه حلی33133594
جمکرانرنجبرمعاونت پژوهشکارشناس برنامه ای کرسی های آزاد اندیشی33133555
جمکرانمقیمیمعاونت پژوهشمعاون پژوهش33133551
جمکرانپورجهانیمعاونت پژوهشکارشناس دفتر معاون33133551
جمکرانموسوی رادمعاونت پژوهشکارشناس امور دفتری33133552
جمکرانصادقیمعاونت پژوهشکارشناس امریه امور کتابخانه ها33133517
جمکرانرائیجیمعاونت پژوهشکارشناس مسئول امور کتابخانه ها33133519
جمکرانمحمدی یدکمعاونت پژوهشکارشناس مسئول پژوهشگران و نخبگان33133522
جمکراننعماویمعاونت پژوهشکارشناس پایان نامه ها و آثار علمی33133524
جمکرانفرهنگیانمعاونت پژوهشمدیر مراکز و امور پژوهشی33133526
جمکرانمهدیانمعاونت پژوهشکارشناس مسئول مراکز پژوهشی33133529
جمکرانسلیمی‌نژادمعاونت پژوهشکارشناس مراکز پژوهشی33133527
جمکرانمحققیانمعاونت پژوهشکارشناس مسئول مطالعات و برنامه ریزی33133537
جمکراناستوارمعاونت پژوهشکارشناس مطالعات و برنامه ریزی33133530
جمکرانهادی‌منشمعاونت پژوهشمدیر مطالعات و برنامه ریزی پژوهشی33133525
جمکرانموسویمعاونت پژوهشکارشناس مطالعات و برنامه ریزی33133531
جمکرانفخاریمعاونت پژوهشکارشناس مسئول نظارت و ارزیابی33133533
جمکراناکبرپورمعاونت پژوهشکارشناس مسئول ترویج پژوهش سطوح عالی33133540
جمکرانمرسل جدیمعاونت پژوهشکارشناس ترویج پژوهش سطوح عالی33133541
جمکرانسید حسین اسحاقیمعاونت پژوهشقائم مقام33133550
جمکرانمؤمنیمعاونت پژوهشکارشناس برنامه ای قائم مقام33133550
جمکرانگرمابیمعاونت پژوهشکارشناس امریه ترویج پژوهش سطوح عالی33133542
جمکرانمازنیمعاونت پژوهشمدیر ترویج پژوهش33133546
جمکرانجماعتیمعاونت پژوهشکارشناس مسئول ترویج پژوهش سطح یک33133544
جمکرانسبحانی نیامعاونت پژوهشکارشناس برنامه ای ترویج پژوهش سطح یک 33133545
جمکرانجوادیمعاونت پژوهشکارشناس امور مالی33133553
جمکرانرضائیمعاونت پژوهشدبیرخانه حمایت از طرح های پژوهشی33133834
جمکرانحاجی پور - کوسه لرمعاونت پژوهشکارشناس برنامه ای دبیرخانه حمایت از طرح های پژوهشی33133835
جمکرانمرتضویمعاونت پژوهشکارشناس برنامه ریزی و نظارت33133556
جمکراناسد‌علیزادهمعاونت پژوهشکارشناس مسئول برنامه ریزی و نظارت33133561
جمکرانمظاهریمعاونت پژوهشکارشناس مسئول دبیرخانه علامه حلی33133606
جمکراننجاتمعاونت پژوهشکارشناس دبیرخانه شورای اعطا33133628
جمکرانتوفیقیانمعاونت پژوهشکارشناس مسئول شورای اعطا33133629
جمکرانموحدمعاونت پژوهشکارشناس دبیرخانه شورای اعطا33133632
جمکرانمعاونت پژوهشکارشناس دبیرخانه کتاب سال33133604
جمکراننصرمعاونت پژوهشکارشناس دبیرخانه کتاب سال33133605
جمکرانرضویمعاونت پژوهشکارشناس دبیرخانه جشنواره مقالات33133609
جمکرانطالبیمعاونت پژوهشکارشناس دبیرخانه علامه حلی33133595
جمکرانمسعود فرهنگیانمعاونت پژوهشکارشناس دبیرخانه علامه حلی33133594
جمکرانرنجبرمعاونت پژوهشدبیر کرسی های آزاد اندیشی33133555
جمکراننعماویمعاونت پژوهشکارشناس مسئول محصولات علمی پایان‌نامه وآثار علمی33133524
جمکراننصرتیمعاونت پژوهشکارشناس مسئول آموزش پژوهش33133559
جمکرانصادقیمعاونت پژوهشکارشناس برنامه‌ای نشریات33133534
جمکرانمحسنیمعاونت پژوهشکارشناس نشریات33133523
جمکرانمیرزاییمعاونت پژوهشکارشناس مسئول مراکز پژوهشی قم33133562
جمکراننصرتیمعاونت پژوهشکارشناس مسئول کرسی های آزاد اندیشی33133555
صدوقیصادقی زادهمعاونت پژوهشکارشناس مسئول آموزش پژوهش3313
جمکرانمحمد عالم‌راده نوریتهذیب و تربیتمعاون تهذیب و تربیت33133578
جمکرانمهدی لطفی کمالتهذیب و تربیتکارشناس مسئول امور دفتر تهذیب و تربیت33133578
جمکرانحسین گل احمدیتهذیب و تربیتکارشناس امور دفتر تهذیب و تربیت33133579
جمکرانسیدحسن علویانتهذیب و تربیتامور مالی33133588
جمکرانمالک شریعتتهذیب و تربیتکارشناس اطلاع‌رسانی33133597
جمکرانمحمود حسنی‌نژادتهذیب و تربیتسرپرست اداره مشاوره و خانواده33133582
جمکراناحسان نمازی‌زادهتهذیب و تربیتکارشناس مشاوره33133582
جمکرانحجت قابلتهذیب و تربیتکارشناس مسئول خانواده33133581
جمکرانسلیمیتهذیب و تربیتکارشناس خانواده33133581
جمکرانعلی‌اکبر شورورزیتهذیب و تربیتکارشناس مسئول مشاوره33133582
جمکرانمحمدمهدی گل‌وردیتهذیب و تربیتکارشناس مراکز مشاوره33133584
جمکرانعلیرضا عبادیتهذیب و تربیتکارشناس مشاوره33133584
جمکرانسجاد شهبازیتهذیب و تربیتکارشناس جذب مشاوران مدارس33133583
جمکرانمجید رهنماتهذیب و تربیتمدیر اداره اخلاق33133592
جمکرانعلیرضا باهوشتهذیب و تربیتکارشناس امور ترویجی33133598
جمکرانرحمان ضرابی‌زادهتهذیب و تربیتکارشناس مسئول آموزش33133589
جمکرانسیدمحمد مهدوی‌نیاتهذیب و تربیتدبیر نظام جامع اندیشه اسلامی33133598
جمکرانسید قاسم الهی نیکتهذیب و تربیتطرح تعالی33133589
جمکرانعلی رحمتی‌نیاتهذیب و تربیتکارشناس اداره اخلاق33133589
جمکرانمحمد حسین حاجی‌زادهتهذیب و تربیتکارشناس مسئول امور اساتید اخلاق33133610
جمکرانمجید پورعباسیتهذیب و تربیتکارشناس تلبس33133580
جمکرانعلی حامیتهذیب و تربیتکارشناس دفتر اخلاق33133610
جمکرانسید محمود حسینی‌نژادتهذیب و تربیتکارشناس دفتر اخلاق33133610
جمکرانمجتبی قائمی‌نیاتهذیب و تربیتکارشناس اعزام33133580
جمکرانسید میرمصطفی موسویتهذیب و تربیتکارشناس دفتر اخلاق33133580
جمکرانعلی صابریتهذیب و تربیتکارشناس مسئول ارزیابی و نظارت33133591
جمکرانمرتضویتهذیب و تربیتکارشناس ارزیابی و نظارت33133591
جمکرانمهدی عبداللهیتهذیب و تربیتمدیر مطالعات33133576
جمکرانمفخمیتهذیب و تربیتکارشناس مطالعات33133577
جمکرانمحمد مهدی موسویتهذیب و تربیتکارشناس قرآن و حدیث33133585
جمکرانمصطفی مهران‌پورتهذیب و تربیتکارشناس مطالعات33133577
جمکرانمحمد امیدیانتهذیب و تربیتکارشناس مطالعات33133577
جمکرانبهنام پازوکیتهذیب و تربیتکارشناس مسئول محصولات33133590
جمکرانعلی مقنیتهذیب و تربیتمدیر اداره قرآن و حدیث33133575
جمکرانعلی برهانیتهذیب و تربیتکارشناس دفتر قرآن و حدیث33133575
جمکرانمحمدسعید نریمانیتهذیب و تربیتکارشناس قرآن و حدیث33133574
جمکرانآقای نوروزیتهذیب و تربیتکارشناس قرآن و حدیث33133574
جمکراناحمد همتیتهذیب و تربیتکارشناس قرآن و حدیث33133573
جمکرانمحمدصادق صاحب‌‌هنرتهذیب و تربیتکارشناس آموزش33133573
جمکرانحسن آل عامرتهذیب و تربیتکارشناس مسئول ترویج33133585
جمکرانحسین ملانوریتبلیغ و امور فرهنگیمعاون تبلیغ و امور فرهنگی33133430
جمکرانمحمدغلامرضاییتبلیغ و امور فرهنگیقائم مقام معاون تبلیغ و امور فرهنگی33133464
جمکرانعظیم ذاکریتبلیغ و امور فرهنگیکارشناس مسئول امور دفتری33133430
جمکرانرضا جعفری فخیمتبلیغ و امور فرهنگیکارشناس مسئول امور دفتری33133430
جمکرانحمید رضا بیرامیتبلیغ و امور فرهنگیکارشناس هماهنگی (روابط عمومی)33133471
جمکرانمحمد جواد محمد حسینی طاهریتبلیغ و امور فرهنگیمدیر تبلیغ تخصصی33133421
جمکرانرمضان علی کلاتهتبلیغ و امور فرهنگیکارشناس مسئول گروه های تبلیغی33133422
جمکرانمهدی افتخاریتبلیغ و امور فرهنگیکارشناس گروه های تبلیغی33133423
جمکرانجواد اسماعیلیتبلیغ و امور فرهنگیکارشناس مسئول تبلیغ نخبگان و چهره ها33133425
جمکرانکاظم مرادیتبلیغ و امور فرهنگیکارشناس اماکن عمومی و ورزش33133426
جمکرانمهدی سلیمانی آشتیانیتبلیغ و امور فرهنگیکارشناس مسئول آسیب های اجتماعی و مددکاری دینی33133424
جمکرانسید عباس موسویتبلیغ و امور فرهنگیکارشناس اصناف و اقشار خاص33133427
جمکرانمحمد علی قربانیتبلیغ و امور فرهنگیمدیرهنر و تبلیغ نوین33133463
جمکرانهادی جلمبادانیتبلیغ و امور فرهنگیکارشناس مسئول نرم افزارهای دینی33133434
جمکرانمجید خلیلیتبلیغ و امور فرهنگیکارشناس مسئول تبلیغ مکتوب33133440
جمکرانمسعودعبداللهیتبلیغ و امور فرهنگیکارشناس مسئول تبلیغ مجازی33133454
جمکرانعلیرضا ناظمی زادهتبلیغ و امور فرهنگیکارشناس تبلیغ مجازی33133454
جمکرانسید محمد جواد مردانی گرم درهتبلیغ و امور فرهنگیکارشناس مسئول هنر33133433
جمکرانمحمد زندتبلیغ و امور فرهنگیکارشناس تحقیق و توسعه تبلیغ مجازی33133454
جمکرانایمان ارجمندتبلیغ و امور فرهنگیکارشناس نرم افزارهای دینی33133435
جمکرانحسین مردانپور پینوندیتبلیغ و امور فرهنگیمدیر نهاد های آموزشی و قضائی33133443
جمکرانحسن شمستبلیغ و امور فرهنگیکارشناس آموزش و پرورش 333133411
جمکرانسید حسین رضوی گنجیتبلیغ و امور فرهنگیکارشناس آموزش و پرورش 233133469
جمکرانمحمد مهدی ایزدی خالق آبادیتبلیغ و امور فرهنگیکارشناس آموزش و پرورش 133133417
جمکرانمهدی توحیدیانتبلیغ و امور فرهنگیمهد امین33133415
جمکرانسید علی علویتبلیغ و امور فرهنگیمدارس امین / جذب و گزینش و اعزام33133416
جمکرانسید محمد میر صانعیتبلیغ و امور فرهنگینظارت و ارزیابی مدارس امین33133416
جمکرانمحمد کرانیتبلیغ و امور فرهنگیکارشناس مسئول آموزش پزشکی و نهاد های قضایی33133438
جمکرانمهدی مختار پورتبلیغ و امور فرهنگیکارشناس آموزش پزشکی و نهاد های قضایی33133441
جمکرانحسین غلامیانتبلیغ و امور فرهنگیکارشناس تولید محتوی مدارس امین33133455
جمکرانمحمد حسین تقویتبلیغ و امور فرهنگیکارشناس مسئول تولید محتوی مدارس امین33133456
جمکرانحسن علی اکبریتبلیغ و امور فرهنگیکارشناس مسئول آموزش عالی33133439
جمکراناسد الله غفاریتبلیغ و امور فرهنگیمدیر مسجد و هجرت33133412
جمکرانرجب هادی پورتبلیغ و امور فرهنگیکارشناس مسئول نظارت و ارزیابی مبلغان33133419
جمکرانعلی حقیریتبلیغ و امور فرهنگیکارشناس هجرت33133409
جمکرانسعید بیرانوندتبلیغ و امور فرهنگیکارشناس هجرت33133409
جمکرانغلامعلی مهمان نوازتبلیغ و امور فرهنگیکارشناس مسئول بینات ورابطین فرهنگی و طرح های ویژه33133408
جمکرانروح الله ناظمیتبلیغ و امور فرهنگیکارشناس مسجد33133407
جمکراناحمد راهیتبلیغ و امور فرهنگیکارشناس مسئول مسجد33133413
جمکراناحسان بداقیتبلیغ و امور فرهنگیکارشناس هجرت33133418
جمکرانروح الله لطفیانتبلیغ و امور فرهنگیکارشناس مسئول بینات ورابطین فرهنگی33133452
جمکرانرضا صادقیانتبلیغ و امور فرهنگیمدیر فرق و ادیان33133450
جمکرانسید حمید حسینی کیاتبلیغ و امور فرهنگیکارشناس فرق (یمانی)33133445
جمکرانمهدی صادقیتبلیغ و امور فرهنگیکارشناس مسئول ادیان (مسیحیت)33133444
جمکرانتقی نصیریتبلیغ و امور فرهنگیکارشناس ادیان (زرتشت)33133449
جمکرانذبیح الله آخوندیتبلیغ و امور فرهنگیکارشناس مسئول فرق (وهابیت)33133448
جمکرانعباس زینلی پورتبلیغ و امور فرهنگیکارشناس مسئول مذاهب33133467
جمکرانحسن خطیر آقاجانیتبلیغ و امور فرهنگیکارشناس مسئول اداره اماکن و اصناف و اقشار خاص33133422
جمکرانحسین معینیتبلیغ و امور فرهنگیکارشناس مسئول برنامه ریری و نظارت33133457
جمکرانمیر مهدی موسویتبلیغ و امور فرهنگیکارشناس برنامه ریری و نظارت33133458
جمکرانسهیل سیاه سرانیتبلیغ و امور فرهنگیکارشناس امور مالی برنامه ریزی و نظارت 133133460
جمکرانمیثم ابراهیم منشتبلیغ و امور فرهنگیکارشناس امور مالی برنامه ریزی و نظارت 233133461
جمکرانسرباز برنامه ریزی و نظارتتبلیغ و امور فرهنگیسرباز برنامه ریزی و نظارت33133459
جمکرانمهدی خانیحوزه مدیریتکارشناس مسئول برنامه ریزی و نظارت33133209
جمکرانسیدمحمدحسین آل علیحوزه مدیریتکارشناس مسئول امور مکاتبات33133208
جمکرانحسن عقدکیحوزه مدیریتکارشناس امور مکاتبات33133208
جمکرانمحمد نوریحوزه مدیریتکارشناس امور مالی حوزه مدیریت33133839
جمکرانحسین رنجبر کریمیحوزه مدیریتکارشناس مسئول پیگیری ها33133146
جمکرانحسین ابراهیمی فردحوزه مدیریتکارشناس پیگیری ها33133195
جمکرانحجت اله فضلیحوزه مدیریتدبیرخانه33133195
جمکرانعلی اصلانیحوزه مدیریتدبیرخانه33133195
جمکرانسعید آهنگرحوزه مدیریتدبیرخانه33133194
جمکرانمهدی باقریحوزه مدیریتدبیرخانه33133194
جمکرانفیض آبادیحوزه مدیریتدبیرخانه33133194
جمکرانمیثم ابراهیمیحوزه مدیریتروابط عمومی33133158
جمکرانحسن طیب حسینیحوزه مدیریتروابط عمومی33133161
جمکرانعلیرضا فراهانیحوزه مدیریتروابط عمومی33133148
جمکرانسید حسن صفویحوزه مدیریتروابط عمومی33133158
جمکرانفاکس دبیرخانه مرکزمدیریتحوزه مدیریتدبیرخانه37255856
جمکرانجواد خدیویمرکز فناوری اطلاعاتمسئول مرکزفناوری اطلاعات33133235
جمکرانمحمد حسن بناییمرکز فناوری اطلاعاتمسئول دفتر 33133235
جمکرانمحمد سلطلنی فردمرکز فناوری اطلاعاتکارشناس شبکه33133222
جمکرانحسین معینیمرکز فناوری اطلاعاتکارشناس شبکه33133223
جمکرانمسعود وکیلیمرکز فناوری اطلاعاتکارشناس مسئول زیر ساخت و سامانه ها33133224
جمکرانرضا قنبریمرکز فناوری اطلاعاتمدیر سخت افزار33133837
جمکرانمحسن ضیغمیمرکز فناوری اطلاعاتکارشناس مسئول سخت افزار33133803
جمکرانسید مهدی سعیدیمرکز فناوری اطلاعاتکارشناس سخت افزار33133277
جمکرانهادی علیجانیمرکز فناوری اطلاعاتکارشناس سخت افزار33133800
جمکرانوحید یزادن دوستمرکز فناوری اطلاعاتکارشناس سخت افزار33133800
جمکرانحسین نجفیمرکز فناوری اطلاعاتکارشناس سخت افزار33133800
جمکرانمجتبی آخوندیمرکز فناوری اطلاعاتکارشناس راهبری و خدمات فناوری33133227
جمکرانسید محمد مهدی موسویمرکز فناوری اطلاعاتکارشناس راهبری و خدمات فناوری33133228
جمکراننبی الله محمدیمرکز فناوری اطلاعاتکارشناس مسئول نرم افزار33133229
جمکرانمحمد علی مادرشاهیانمرکز فناوری اطلاعاتکارشناس نرم افزار33133191
جمکرانمحمد قلی زادهمرکز فناوری اطلاعاتمدیر نرم افزار33133816
جمکرانمهدی اسماعیلیمرکز فناوری اطلاعاتکارشناس دفتر نرم افزار33133236
جمکرانمجتبی سلطانیمرکز فناوری اطلاعاتکارشناس مسئول برنامه ریزی33133237
جمکرانمحمد رضا صادقیمرکز فناوری اطلاعاتکارشناس راهبری فناوری33133238
جمکرانسید محمد حسین نور بخشمرکز فناوری اطلاعاتکارشناس مسئول خدمات فناوری33133239
جمکرانمظفریمرکز فناوری اطلاعاتکارشناس راهبری33133602
جمکرانبخشیانمرکز فناوری اطلاعاتمدیر راهبری33133221
جمکرانمقدادیمرکز فناوری اطلاعاتکارشناس راهبری33133216
جمکرانرنجبرمرکز فناوری اطلاعاتکارشناس راهبری33133215
جمکرانامینیمرکز فناوری اطلاعاتکارشناس نرم افزار33133501
جمکرانملکیمرکز فناوری اطلاعاتکارشناس نرم افزار33133502
جمکرانخدیوی کاشانیمرکز فناوری اطلاعاتکارشناس نرم افزار33133190
جمکرانمهدی رحیمیمرکز فناوری اطلاعاتکارشناس نرم افزار33133190
جمکرانابوطالب عامری پورمرکز امور طلابکارشناس مسئول شهریه و تسهیلات33133480
جمکرانحمید رضا حمیدیمرکزامور طلابکارشناس دانش آموختگان33133485
جمکرانحسینیمرکز امور طلابکارشناس مسئول دفتر امور طلاب33133510
جمکرانمحمد مهدی حصاریمرکزامور طلابکارشناس دانش آموختگان33135421
جمکرانمحمد باقری کوشهمرکز امور طلابکارشناس مسئول مطالعات راهبردی33133489
جمکراناسماعیل دادگرمرکز امورطلابکارشناس مسئول ساماندهی33133485
جمکرانمحمد علی قائمی نسبمرکز امور طلابمدیر دانش آموختگان33133484
جمکرانوحید معصومیمرکز امور طلابمدیر تسهیلات / اداره مشمولین33133499
جمکرانحسن دهستانیمرکز امور طلابکارشناس تسهیلات33133498
جمکرانمحمد حسن نظریانمرکزامور طلابکارشناس مسئول امداد و معاضدت33133504
جمکرانیوسف علوی رادمرکزامور طلابکارشناس مسئول سلامت و تربیت بدنی33133506
جمکرانسید مراد هادیانمرکزامور طلابکارشناس سلامت و تربیت بدنی33133505
جمکرانسید محمد هاشمیمرکز امورطلابمدیر امورفرهنگی و ایثارگران33133491
جمکرانمهدی یزدان پناهمرکزامور طلابکارشناس مسئول اردوها33133486
جمکرانرضا محمد حسن پورمرکزامور طلاباردوه ها33133495
جمکرانمهدی احسان پورمرکزامور طلابکارشناس مسئول ایثارگران33133479
جمکرانعلی اکبر خالق دادیمرکزامور طلابکارشناس برنامه ریزی33133507
جمکرانسید علیرضا حسینیمرکزامور طلابکارشناس مسئول برنامه ریزی33133509
جمکرانعسگر سپه وندیمرکزامور طلابکارشناس دانش آموختگان33133488
جمکرانمهدی چهرقانیمرکز امورطلابکارشناس امریه33133477
دارالشفاءپیشخوانمرکز امورطلابکارشناس پیشخوان33130033
جمکرانمحمدحسین غفوریحوزه مدیریتمسئول دفتر مشاور عالی و دستیار ویژه مدیر در امور قم33133181
دارالشفاءعلی اسلامیدارالشفاء - امور طلاب و دانش آموختگانمدیریت امور طلاب و دانش آموختگان قم32191994
دارالشفاءحمید زارعیدارالشفاء - امور طلاب و دانش آموختگاننیروی وظیفه معاضدت حقوقی *32191944
دارالشفاءسید ابراهیم موسوی نسبدارالشفاء - امور طلاب و دانش آموختگاننیروی وظیفه کارت شناسایی طلاب *32191150
دارالشفاءحسن نوروزیدارالشفاء - امور طلاب و دانش آموختگانکارشناس سلامت وامداد32191807
دارالشفاءمحمد موذنیدارالشفاء - امور طلاب و دانش آموختگانکارشناس مسئول دانش آموختگان32191879
دارالشفاءحفاظتدارالشفاء - حفاظتحفاظت *32191004
دارالشفاءدژبانی درب دارالشفاءدارالشفاء - حفاظت دارالشفاءنیروی وظیفه حفاظت *32191844
دارالشفاءدبیرخانهدارالشفاء - حوزه مدیریتفاکس32191212
دارالشفاءعلی کریمی نیادارالشفاء - حوزه مدیریتکارشناس برنامه ریزی ونظارت32191443
دارالشفاءاسماعیل میرزاییدارالشفاء - حوزه مدیریتکارشناس مسئول امور دفتری32191800
دارالشفاءجوادمحمدیدارالشفاء - حوزه مدیریتکارشناس مسئول امور دفتری32191876
دارالشفاءمهدی دهقاندارالشفاء - حوزه مدیریتکارشناس مسئول برنامه ریزی ونظارت32191957
دارالشفاءمحمد علی نادریدارالشفاء - حوزه مدیریتکارشناس مسئول پشتیبانی حوزه علمیه قم32191973
دارالشفاءآبدارخانه امنتحانات شفاهیدارالشفاء - سایرآبدارخانه *32191952
دارالشفاءآبدارخانه طبقه اولدارالشفاء - سایرآبدارخانه طبقه اول *32191982
دارالشفاءآبدارخانه طبقه دومدارالشفاء - سایرآبدارخانه طبقه دوم *32191972
دارالشفاءآبدارخانه طبقه سومدارالشفاء - سایرآبدارخانه طبقه سوم *32191962
دارالشفاءآبدارخانه همکفدارالشفاء - سایرآبدارخانه همکف *32191992
دارالشفاءپیشخوان مرکز مدیریت حوزه های علمیهدارالشفاء - حوزه مدیریتشهریه، مشمولین، کارت شناسایی، خروج از کشور، سربازطلبه، تایید مشخصات فردی33130033
دارالشفاءمهدی ضیاییدارالشفاء - فناوری و اطلاعات حوزه علمیهکارشناس سخت افزار32191942
دارالشفاءرضا طاهریدارالشفاء - فناوری و اطلاعات حوزه علمیهکارشناس مسئول شبکه و سخت افزار32191805
دارالشفاءاتاق جلسات قائم مقامدارالشفاء - قائم مقام حوزه علمیه قمدفتر قائم مقام32191877
دارالشفاءعبدالعی پناهیدارالشفاء - قائم مقام حوزه علمیه قمسرپرست حوزه مدیریت حوزه علمیه قم32191875
دارالشفاءحمید ملکیدارالشفاء - قائم مقام حوزه علمیه قمقائم مقام مدیرحوزه علمیه قم32191891
دارالشفاءمحسن حسین زادهدارالشفاء - قائم مقام حوزه علمیه قمکارشناس امور موقوفات و منابع پایدار32191481
دارالشفاءسید احمد آتش زردارالشفاء - قائم مقام حوزه علمیه قمکارشناس مسئول امور موقوفات و منابع پایدار32191480
دارالشفاءحشمت الله اکبریدارالشفاء - قائم مقام حوزه علمیه قمکارشناس مسئول روابط عمومی *32191807
دارالشفاءمحمد شم آبادیدارالشفاء - ایثارگرانکارشناس ایثارگران32191884
دارالشفاءسید روح الله وکیلیدارالشفاء - قائم مقام حوزه علمیه قم - حوزه مدیریت - پشتیبانیمتصدی خدمات فنی32191991
دارالشفاءعلی حاجیلودارالشفاء - قائم مقام حوزه علمیه قم - حوزه مدیریت - پشتیبانیکارشناس پشتیبانی32191990
دارالشفاءعباس جعفری اصفهانیدارالشفاء - قائم مقام حوزه علمیه قم - حوزه مدیریت دبیرخانهکارشناس دبیرخانه سطوح عالی32191823
دارالشفاءحمید مسگریدارالشفاء - قائم مقام حوزه علمیه قم - حوزه مدیریت دبیرخانهکارشناس مسئول دبیرخانه32191822
دارالشفاءگرمابیدارالشفاء - مجمع طلاب و امور نمایندگانمجمع طلاب و امور نمایندگان32191930
دارالشفاءبنی حسندارالشفاء - مخابراتمخابرات32191111
دارالشفاءسید محمد باقر رضویدارالشفاء - مدرسه دارالشفاءدفتر مدیریت مدرسه دارلشفاء32191872
دارالشفاءهادی حکمت فردارالشفاء - مدیریت اجرائی و هماهنگی امور طلاب حوزه علمیه قممعاضدت حقوقی *32191892
دارالشفاءعلی رشیدیدارالشفاء - مدیریت اجرائی و هماهنگی امور طلاب حوزه علمیه قمکارشناس امداد و سلامت32191879
دارالشفاءمراد شفیعیدارالشفاء - مدیریت اجرائی و هماهنگی امور طلاب حوزه علمیه قمکارشناس امور ایثارگران32191963
دارالشفاءسید روح الله موسوی تباردارالشفاء - مدیریت اجرائی و هماهنگی امور طلاب حوزه علمیه قمکارشناس امور بین الملل32191369
دارالشفاءجواد عالمیدارالشفاء - مدیریت اجرائی و هماهنگی امور طلاب حوزه علمیه قمکارشناس امور دفتری32191998
دارالشفاءغلامرضا دولت یاردارالشفاء - مدیریت اجرائی و هماهنگی امور طلاب حوزه علمیه قمکارشناس تسهیلات32191961
دارالشفاءسید محسن حسینی فیروزکلائیدارالشفاء - مدیریت اجرائی و هماهنگی امور طلاب حوزه علمیه قمکارشناس مسئول تسهیلات و اسکان32191880
دارالشفاءاحسان گراییدارالشفاء - مدیریت تهذیب و تربیت سطوح عالی و خارج و مراکز تخصصی قمکارشناس اداره قرآن و طرح شهید مطهری32191839
دارالشفاءاحمد نباتیدارالشفاء - مدیریت تهذیب و تربیت سطوح عالی و خارج و مراکز تخصصی قمکارشناس مسئول تهذیب32191827
دارالشفاءمحسن حاجی زادهدارالشفاء - مرکز امور صیانتی حوزه علمیهامور صیانتی بخش گزینش طلاب *32191956
دارالشفاءعلی علیزادهدارالشفاء - مرکز امور صیانتی حوزه علمیهکارشناس امور صیانتی *32191947
دارالشفاءابوالقاسم محسن زادهدارالشفاء - مرکز امور صیانتی حوزه علمیهکارشناس مسئول امور صیانتی *32191951
دارالشفاءعلی فاضلیدارالشفاء - معاونت آموزشکارشناس آموزشی مراکز تخصصی32191831
دارالشفاءمحمدکریم ابراهیم پور بهجتدارالشفاء - معاونت آموزش حوزه های علمیهکارشناس مسئول دبیرخانه کمیسون خاص *32191866
دارالشفاءمحمد فرهودیدارالشفاء - معاونت آموزش حوزه های علمیهکارشناس مسئول کمیسیون طرح سوال *32191825
دارالشفاءحسین سجادی فردارالشفاء - معاونت آموزش سطوح عالی .خارج و مراکز تخصصی حوزه علمیه قمکارشناس بایگانی دیجیتال32191845
دارالشفاءوهب جهاندیدهدارالشفاء - معاونت آموزش سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قمکارشناس ارزشیابی تحصیلی32191855
دارالشفاءمحمدرحیم مظلومیدارالشفاء - معاونت آموزش سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قمکارشناس مسئول هدایت علمی و تربیتی32191322
دارالشفاءسید محمد رضا موسوی راددارالشفاء - معاونت آموزش سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قمکارشناس ارزشیابی تحصیلی32191854
دارالشفاءمحمود توزنده جانیدارالشفاء - معاونت آموزش سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قمکارشناس امتحانات شفاهی32191870
دارالشفاءسید مهدی جواهریدارالشفاء - معاونت آموزش سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قمکارشناس امتحانات کتبی ارزشیابی تحصیلی32191852
دارالشفاءحسن ذوالقدردارالشفاء - معاونت آموزش سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قمکارشناس امور دفتری آموزش32191909
دارالشفاءعلیرضا ابوطالبیدارالشفاء - معاونت آموزش سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قمکارشناس امور دفتری آموزش32191910
دارالشفاءمحمد رضا تبرائیدارالشفاء - معاونت آموزش سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قمکارشناس انتقالات سطوح عالی32191818
دارالشفاءمحمد عباس نژاددارالشفاء - معاونت آموزش سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قمکارشناس انتقالات سطوح عالی32191819
دارالشفاءمنصور ملانوریدارالشفاء - معاونت آموزش سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قمکارشناس برنامه ریزی حضور غیاب32191814
دارالشفاءسید ابوالفضل جلالی دین آباددارالشفاء - معاونت آموزش سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قمکارشناس حضور غیاب32191815
دارالشفاءحسین سجادی فردارالشفاء - معاونت آموزش سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قمکارشناس خدمات آموزشی صدور گواهی تحصیل همزمان32191914
دارالشفاءحسین سجادی فردارالشفاء - معاونت آموزش سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قمکارشناس خدمات آموزشی صدور گواهی تحصیل همزمان32191915
دارالشفاءحسن اسدیدارالشفاء - معاونت آموزش سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قمکارشناس مالی32191235
دارالشفاءمهدی قاسمیاندارالشفاء - معاونت آموزش سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قمکارشناس مسئول ارزشیابی تحصیلی32191850
دارالشفاءحسن حسن پوریدارالشفاء - معاونت آموزش سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قمکارشناس مسئول برنامه ریزی درسی32191810
دارالشفاءایمان فرجی راددارالشفاء - معاونت آموزش سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قمکارشناس مسئول خدمات آمورشی32191820
دارالشفاءمحمد تاریدارالشفاء - معاونت آموزش سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قمکارشناس هدایت علمی تربیتی32191816
دارالشفاءمهدی کمالیدارالشفاء - معاونت آموزش سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قمکارشناس هدایت علمی تربیتی32191817
دارالشفاءامیری- شیرانیدارالشفاء - معاونت آموزش سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قمکارشناس پذیرش امتحان شفاهی32191871
دارالشفاءمحمود مهدی پوردارالشفاء - معاونت آموزش سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قمکمیسون طرح سوال32191899
دارالشفاءاساتید طرح سوالدارالشفاء - معاونت آموزش سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قمکمیسون طرح سوال اصول32191897
دارالشفاءاساتید طرح سوالدارالشفاء - معاونت آموزش سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قمکمیسون طرح سوال عقلی و نقلی32191898
دارالشفاءاساتید طرح سوالدارالشفاء - معاونت آموزش سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قمکمیسیون طرح سوال *32191868
دارالشفاءابوالفضل مدنیدارالشفاء - معاونت امور مدارس بخش تهذیب سطح یک حوزه علمیه قمکارشناس مسئول مشاوره و تربیت32191360
دارالشفاءحسن حیدریدارالشفاء - معاونت امور مدارس سطح یککارشناس مالی اجرائی32191806
دارالشفاءسیدمهدی نقشه چیدارالشفاء - معاونت امور مدارس سطح یک حوزه علمیه قممدیر آموزش *32191883
دارالشفاءسید محسن آزادیدارالشفاء - معاونت امور مدارس سطح یک حوزه علمیه قممدیر تهذیب و تبلیغ *32191941
دارالشفاءابراهیم ابراهیمیدارالشفاء - معاونت امور مدارس سطح یک حوزه علمیه قممدیر پژوهش *32191919
دارالشفاءعلی اصغر همتیاندارالشفاء - معاونت امور مدارس سطح یک حوزه علمیه قممعاون امور مدارس سطح یک حوزه علمیه قم32191865
دارالشفاءمحمود عباسیدارالشفاء - معاونت امور مدارس سطح یک حوزه علمیه قمنیروی برنامه ای امور تحصیلی32191829
دارالشفاءمرتضی اخویاندارالشفاء - معاونت امور مدارس سطح یک حوزه علمیه قمنیروی برنامه ای امور مدارس32191863
دارالشفاءامیررضا نجمالودارالشفاء - معاونت امور مدارس سطح یک حوزه علمیه قمنیروی وظیفه *32191922
دارالشفاءعلی خسروانیدارالشفاء - معاونت امور مدارس سطح یک حوزه علمیه قمکارشناس آموزش پژوهش32191921
دارالشفاءجواد دادگردارالشفاء - معاونت امور مدارس سطح یک حوزه علمیه قمکارشناس اساتید32191904
دارالشفاءمحمد عبدالحسینیدارالشفاء - معاونت امور مدارس سطح یک حوزه علمیه قمکارشناس امور تحصیلی32191828
دارالشفاءرسول سلیمیدارالشفاء - معاونت امور مدارس سطح یک حوزه علمیه قمکارشناس امور تحصیلی32191843
دارالشفاءمحمد حاجیاندارالشفاء - معاونت امور مدارس سطح یک حوزه علمیه قمکارشناس امور دفتری32191859
دارالشفاءفالحیدارالشفاء - معاونت امور مدارس سطح یک حوزه علمیه قمکارشناس مسئول تهذیب32191948
دارالشفاءحمید رضا پور یحیادارالشفاء - معاونت امور مدارس سطح یک حوزه علمیه قمکارشناس تهذیب شهید مطهری *32191862
دارالشفاءسیدعلی هاشم پوردارالشفاء - معاونت امور مدارس سطح یک حوزه علمیه قمکارشناس مسئول آموزش پژوهش32191920
دارالشفاءعبدالله امیندارالشفاء - معاونت امور مدارس سطح یک حوزه علمیه قمکارشناس مسئول اساتید32191908
دارالشفاءعطا رستگارفردارالشفاء - معاونت امور مدارس سطح یک حوزه علمیه قمکارشناس مسئول امور تحصیلی32191912
دارالشفاءیعقوبعلی شیریدارالشفاء - معاونت امور مدارس سطح یک حوزه علمیه قمکارشناس مسئول امور دفتری32191864
دارالشفاءسیدعلی موسویاندارالشفاء - معاونت امور مدارس سطح یک حوزه علمیه قمکارشناس مسئول ترویج و توسعه پژوهش32191917
دارالشفاءسیدمحمدحسن موسوی شریفدارالشفاء - معاونت امور مدارس سطح یک حوزه علمیه قمکارشناس مسئول مالی و اجرایی32191860
دارالشفاءحسین صبوریدارالشفاء - معاونت امور مدارس سطح یک حوزه علمیه قمکارشناس مسئول پذیرش32191949
دارالشفاءابوالفضل عسگریدارالشفاء - معاونت امور مدارس سطح یک حوزه علمیه قمکارشناس پذیرش32191918
دارالشفاءآبدارخانهدارالشفاء - معاونت تبلیغ و امور فرهنگیتبلیغ32191848
دارالشفاءمصطفی احمدزادهدارالشفاء - معاونت تبلیغ و امور فرهنگینیروی وظیفه طرح هجرت *32191403
دارالشفاءمهدی باقریدارالشفاء - معاونت تبلیغ و امور فرهنگیکارشناس آموزش طرح هجرت32191401
دارالشفاءعلی رضا غیبیدارالشفاء - معاونت تبلیغ و امور فرهنگیکارشناس ارزیابی طرح هجرت32191404
دارالشفاءمجید کیانیدارالشفاء - معاونت تبلیغ و امور فرهنگیکارشناس تبلیغ طرح بینات32191881
دارالشفاءامیر نوایی لواسانیدارالشفاء - معاونت تبلیغ و امور فرهنگیکارشناس مسئول تبلیغ تخصصی32191971
دارالشفاءمصطفی صفائیدارالشفاء - معاونت تبلیغ و امور فرهنگیکارشناس مسئول هجرت32191400
دارالشفاءمحمد علی اسماعیلیدارالشفاء - معاونت تبلیغ و امور فرهنگیکارشناس هجرت32191402
دارالشفاءحسین ملانوریدارالشفاء - معاونت تبلیغ و امور فرهنگی و ارتباطات حوزه علمیه قمقائم مقام معاون تبلیغ قم32191814
دارالشفاءمحمد علی رجبیدارالشفاء - معاونت تبلیغ و امور فرهنگی و ارتباطات حوزه علمیه قممدیر مدارس امین *32191955
دارالشفاءاکبر همتیدارالشفاء - معاونت تبلیغ و امور فرهنگی و ارتباطات حوزه علمیه قمنیروی وظیفه طرح مدارس امین *32191894
دارالشفاءفرهاد عبداللهیدارالشفاء - معاونت تبلیغ و امور فرهنگی و ارتباطات حوزه علمیه قمنیروی وظیفه مهد و پیش دبستانی های امین *32191840
دارالشفاءسید محسن میرشجاعیدارالشفاء - معاونت تبلیغ و امور فرهنگی و ارتباطات حوزه علمیه قمکارشناس امور دفتری32191874
دارالشفاءسید محمد مهدی میرباباپوردارالشفاء - معاونت تبلیغ و امور فرهنگی و ارتباطات حوزه علمیه قمکارشناس مسئول هنر و تبلیغ نوین32191890
دارالشفاءمهدی علی بیگیدارالشفاء - معاونت تهذیب سطوح عالی خارج و مرکز حوزه علمیه قمتبلیغ امور تهذیب32191933
دارالشفاءمحمد مهدی اسفندیاریدارالشفاء - معاونت تهذیب سطوح عالی خارج و مرکز حوزه علمیه قممسئول دفتر تهذیب و تبلیغ سطوح عالی32191929
دارالشفاءمحمدرضا خدابنده لودارالشفاء - معاونت تهذیب سطوح عالی خارج و مرکز حوزه علمیه قممعاون تهذیب32191931
دارالشفاءحسین کریمیدارالشفاء - معاونت تهذیب سطوح عالی خارج و مرکز حوزه علمیه قمکارشناس مسئول تبلیغ32191932
دارالشفاءروح الله ساجدیدارالشفاء - معاونت تهذیب سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قمتلبس32191927
دارالشفاءعماد سعیدیدارالشفاء - معاونت تهذیب سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قمنیروی وظیفه تهذیب *32191928
دارالشفاءشهروز رمضیدارالشفاء - معاونت تهذیب سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قمکارشناس تبلیغ32191926
دارالشفاءسید عیسی موسوی خواهدارالشفاء - معاونت تهذیب سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قمکارشناس تلبس32191924
دارالشفاءحامد محسنیدارالشفاء - معاونت تهذیب هدایت تربیتی حوزه علمیهنیروی وظیفه معاونت نهذیب *32191907
دارالشفاءعلی صحفیدارالشفاء - معاونت سطوح عالی .خارج و مراکز تخصصی حوزه علمیه قماطلاعات32191989
دارالشفاءمحمد انصاریدارالشفاء - معاونت سطوح عالی .خارج و مراکز تخصصی حوزه علمیه قممدارج علمی32191980
دارالشفاءمرادی - رجبیدارالشفاء - معاونت سطوح عالی .خارج و مراکز تخصصی حوزه علمیه قممدارج علمی سطح 3و432191978
دارالشفاءلطفعلی حداددارالشفاء - معاونت سطوح عالی .خارج و مراکز تخصصی حوزه علمیه قممدارج علمی سطح و232191977
دارالشفاءمحمد علی نظریدارالشفاء - معاونت سطوح عالی .خارج و مراکز تخصصی حوزه علمیه قممدیر دبیرخانه امور مراکز تخصصی و فقهی حوزه علمیه قم *32191834
دارالشفاءمرتضی رضائیدارالشفاء - معاونت سطوح عالی .خارج و مراکز تخصصی حوزه علمیه قممسئول دفتر مدارج علمی32191976
دارالشفاءسجاد نجف نژاددارالشفاء - معاونت سطوح عالی .خارج و مراکز تخصصی حوزه علمیه قمنیروی وظیفه امور اساتید *32191967
دارالشفاءربیعی - توانگردارالشفاء - معاونت سطوح عالی .خارج و مراکز تخصصی حوزه علمیه قمواحد تایپ و تکثیر32191847
دارالشفاءموسی الرضا انصاری زادهدارالشفاء - معاونت سطوح عالی .خارج و مراکز تخصصی حوزه علمیه قمکارشناس امور اساتید سطح عالی و خارج32191964
دارالشفاءابوالقاسم احمدی راددارالشفاء - معاونت سطوح عالی .خارج و مراکز تخصصی حوزه علمیه قمکارشناس امور اساتید سطح عالی و خارج32191966
دارالشفاءعباس عبدالکریم پوردارالشفاء - معاونت سطوح عالی .خارج و مراکز تخصصی حوزه علمیه قمکارشناس امور جلسات دفاعیه32191984
دارالشفاءسید علی علویدارالشفاء - معاونت سطوح عالی .خارج و مراکز تخصصی حوزه علمیه قمکارشناس امور دفتری معاونت سطوح عالی و خارج32191801
دارالشفاءمحمود منطقدارالشفاء - معاونت سطوح عالی .خارج و مراکز تخصصی حوزه علمیه قمکارشناس امور دفتری معاونت سطوح عالی و خارج32191988
دارالشفاءمحمد انصاریدارالشفاء - معاونت سطوح عالی .خارج و مراکز تخصصی حوزه علمیه قمکارشناس برنامه ریزی نظارت سطوح عالی32191812
دارالشفاءابراهیم حسن پوردارالشفاء - معاونت سطوح عالی .خارج و مراکز تخصصی حوزه علمیه قمکارشناس برنامه ریزی و نظارت32191813
دارالشفاءمهدی انصاریدارالشفاء - معاونت سطوح عالی .خارج و مراکز تخصصی حوزه علمیه قمکارشناس ثبت اطلاعات مدارج علمی32191986
دارالشفاءمنصور شاکریدارالشفاء - معاونت سطوح عالی .خارج و مراکز تخصصی حوزه علمیه قمکارشناس ثبت موضوعات مدارج علمی32191981
دارالشفاءحبیب الله فیروزجاهیدارالشفاء - معاونت سطوح عالی .خارج و مراکز تخصصی حوزه علمیه قمکارشناس سطح 3 و 432191979
دارالشفاءمحمود ملکیدارالشفاء - معاونت سطوح عالی .خارج و مراکز تخصصی حوزه علمیه قمکارشناس فقهی مراکز تخصصی32191830
دارالشفاءغلامعلی صادق زادهدارالشفاء - معاونت سطوح عالی .خارج و مراکز تخصصی حوزه علمیه قم